Als de Messias in heerlijkheid verschijnt

Toen de Heere Jezus op de berg verheerlijkt werd zagen Petrus, Jakobus en Johannes een profetische vooruitblik van de glorie van de Koning in Zijn Koninkrijk. Even mochten zij Hem zien zoals Hij bij de Vader was, voordat Hij aan de mensen gelijk werd (Filippenzen 2:6-7). 

Op de berg verscheen Hij als Zoon van God en werd de heerlijkheid van de Vader zichtbaar (vgl. Mattheüs 17:1-13). Al dit buitengewone maakt van deze rijke gebeurtenis één van de meest indrukwekkende gedeelten uit de Bijbel. Immers Mozes en Elia verschenen er ook, ter bevestiging dat Hij de beloofde Messias, van Gods toekomstige rijk, is (vgl. Handelingen 1:6).

Zes dagen eerder
Als we uitleg willen geven aan dit Schriftgedeelte is het belangrijk dat we eerst het voorgaande hoofdstuk lezen. Daarin eindigt de Heere Jezus met de volgende woorden: ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk’ (Mattheüs 16:27-28). 
De vervulling van Jezus’ woorden vond plaats bij Zijn verheerlijking op de berg. Want alle discipelen zijn gestorven. Slechts enigen van hen hebben Hem vóór hun sterven in Zijn koninklijke waardigheid op de berg gezien.

De behoudenis van Israël - De edele olijf en haar saprijke wortel

In Romeinen 9 tot en met hoofdstuk 11 geeft Paulus de gemeente in Rome op een bijzondere wijze onderwijs over Gods toekomstig heilsplan met Israël. Paulus maakt het visueel en gebruikt in zijn uitleg de edele olijfboom met haar natuurlijke takken en saprijke wortel. Ook verwijst hij naar de wilde olijfboom en haar takken. Wat heeft dit ons te zeggen?

In mijn ogen is de wortel van de edele olijf een prachtig beeld van Christus. Die in de Schriften de wortel Davids en de wortel van Isaï wordt genoemd (Openbaring 22:16; Jesaja 11:10). Het Joodse volk duidt op de natuurlijke takken van de olijfboom en kan daarom niet de wortel zijn. Sommigen hoor je wel eens zeggen dat de gelovigen uit de volken (de wilde takken) op Israël zijn geënt. Maar zowel Israël als de volken hebben beide verlossing nodig. Daarom klopt die gedacht mijns inziens niet. Immers, de natuurlijke takken en de wilde takken daartussen geënt, beide hebben deel aan de saprijke wortel. Beide zijn dan ook geheiligd in Christus: ‘Is de wortel heilig, dan ook de takken’ (Romeinen 11:16b).

Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen?

Voor sommigen is het onmogelijk en voor anderen is er zelfs twijfel over het bestaan ervan. Meestal komt die twijfel omdat zij het onbegrijpelijk vinden dat juist een God van liefde en genade mensen naar de hel kan sturen. 

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus meer dan wie ook sprak over de hel. Volgens Hem is het een vreselijke locatie van tandengeknars en geween, waar de verlorenen gepijnigd worden in onuitblusbaar vuur. Dit zou Jezus nooit gezegd hebben als de hel niet zou bestaan.
Ongetwijfeld is dit het meest ernstige en angstaanjagende vers in de Bijbel: ‘En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs’ (Openbaring 20:15). Vanwege dit vers heeft menig oprecht christen zich wel eens zorgen gemaakt over zijn oude zondige Adamsnatuur. Er kunnen dan vragen komen als: “Is Christus’ offer wel voldoende voor mijn zonden?”

Herdruk 'De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!'

In juni 2023 is een herdruk verschenen van het boek 'De Openbaring van Jezus Christus - Zie ik maak alle dingen nieuw'. Wendy Born schreef hiervoor het voorwoord:

Het ene Bijbelboek is gemakkelijker te lezen dan het andere. Daardoor zijn wij als christenen geneigd om sommige maar links te laten liggen. Zo wordt het boek Openbaring helaas vaak overgeslagen, omdat het ontmoedigend en verwarrend kan zijn door de gedetailleerde beeldspraak. Velen doen daarom dit laatste boek uit Gods Woord af als moeilijk toegankelijk of zelfs onbegrijpelijk. Ten dele is dit terecht, maar toch hoeft dit geen argument te zijn om het dan maar helemaal niet te lezen. Dat zou overigens bijzonder jammer zijn, want daarmee missen we de prachtige schatten die in dit laatste Bijbelboek te vinden zijn. Het doel van Johannes is namelijk niet om de lezers in verwarring te brengen, maar om ze te zegenen (Openbaring 1:3). Bovendien is dit profetische Bijbelboek een boek vol hoop - mits je doorleest tot het einde. Daarnaast is het belangrijk dat je letterlijk neemt wat er staat en er niet direct een vergeestelijkende theorie op loslaat. Dan wordt het moeilijk om te begrijpen wat er écht wordt bedoeld. Alle lijnen uit het Oude en Nieuwe Testament komen samen in Openbaring. In Genesis begint wat in Openbaring wordt voltooid en de, in het boek Daniël nog verzegelde waarheden, worden in Openbaring opengebroken.

Standhouden in de eindtijd - De wapenrusting GodsStandhouden in de eindtijd, hoe doe je dat? Dit boekje geeft Bijbel­se antwoorden en handvatten op deze vraag! Een boekje geschre­ven voor een ieder die verlangt naar geestelijke groei en stabiliteit. Kennis van het profetische Woord is belangrijk, maar de Bijbel spreekt eveneens van een heilige levenswandel.

Ook christenen hebben te maken met de overste van de macht der lucht, de duivel. Maar wij mogen staan in de overwinning!
De Efeze-brief bevat onderwijs over onze positie in Christus, onze levenswandel met Hem en over onze houding tegenover Gods tegenstander. De opdracht wordt gegeven om de hele wapenrus­ting van God aan te trekken. Die helpt om weerstand te bieden aan het kwaad.

De Toekomst - Wat staat de wereld te wachten?

Wat staat de wereld te wachten? Wie wil dat nou niet weten? Gods Woord vertelt hier veel over, juist als het gaat over de eindtijd. De vraag is echter of wij ménsen wel weten wat Gods plan is met deze wereld en wat Gods plan is met óns leven? Want dát is wat ons leven inhoud geeft! Het wakkert een verlangen aan om de Here te ontmoeten en een heilig leven te leiden. Maar het maakt ons ook bewust dat velen de Here Jezus nog niet kennen.

De Here Jezus geeft ons de opdracht te letten op de tekenen van de tijd. Het is goed om duidelijkheid te hebben over wat er in hoofdlijnen gaat gebeuren, zoals de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de Wederkomst, het Duizendjarig Vrederijk en bovenal de Volmaakte Eeuwigheid.

Dit boek is toegankelijk, duidelijk en chronologisch geschreven. De schrijver wil duidelijk maken dat Christus centraal staat in Gods plannen en in het profetische Woord. Door grondige studie in de Bijbel mogen we veel van het hoe en wanneer weten. Zo mogen we leven in de verwachting van Jezus’ spoedige komst.

De geestelijke strijd om Israël en Jeruzalem

Israël is de belangrijkste graadmeter
voor een goed verstaan van de tijd waarin wij leven.
In de hemelse gewesten speelt zich een voortdurend conflict af, tussen het hemelse leger van God en de duivel met zijn trawanten. Wie zich hiervan bewust is ziet wat voor ogen is en komt tot de kern van Israëls probleem.

Door te gaan schatgraven in de profetische Schriften ga je ontdekken dat het Midden-Oostenconflict en de strijd om Jeruzalem in wezen een geestelijke strijd is. De mensen in de wereld zien dat niet en begrijpen daardoor ook niet de essentie van het probleem. Maar Petrus bemoedigt ons met de woorden: ‘En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats’ (2 Petrus 1:19). In Jezus’ rede over de eindtijd zegt de Here hierover: ‘wie het leest, geve er acht op’ (Matteüs 24:15). Dat vraagt wel iets van ons, dat wij tijd moeten gaan investeren in het lezen en bestuderen van de Bijbelse profetieën.

De Openbaring van Jezus Christus - Zie Ik maak alle dingen nieuw

'Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geïllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!

De wereld is in beroering. De schepping zucht door de zonde van de mens en het misbruiken van de aarde. De gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, de liefdeloosheid neemt toe, de antichrist maakt zich op om de wereldheerschappij in bezit te nemen. Dit boek laat zien hoe het verhaal van de mensheid verder zal gaan. Komt er een derde en laatste wereldoorlog? Wie wil daar nu geen kennis van nemen?

Een buitengewoon leerzaam en boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde! Bemoedigend ook, omdat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!'

Frits Boekhoff

Directeur Stichting Het Zoeklicht

Regeert God nu de wereld?

Het wordt zo vaak gezegd: Natuurlijk regeert God de wereld. En de één zegt het de ander na. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wordt deze wereld, zoals wij haar kennen, met al haar ellende en zonde, door God geregeerd? Oefent Hij koninklijk gezag over haar uit?

Wie een klein beetje nadenkt, zal deze vraag ontkennend moeten beantwoorden. Niet, alsof God niet de hoogste Koning zou zijn. Hij is dat zeker! Hij is "de zalige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren... Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen" (1 Tim. 6:15, 16). Wij moeten echter nooit vergeten, dat deze wereld in Gods Koninkrijk een provincie is, die tegen Hem in opstand is. Haar aanvoerder in deze opstand is niemand minder dan de grote tegenstander van God: satan. Zolang deze opstand en rebellie duurt, wordt de wereld niet door God, maar door satan geregeerd. Zij staat onder zijn rechtstreekse controle. Pas na het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden" (Opb. 11:15). Hoe kan men, met deze tekst voor ogen, blijven volhouden dat God nu de wereld regeert?

De godheid van Jezus

De godheid van Jezus wordt door velen om allerlei redenen ontkent. Meestal denkt men dat Zijn bestaan slechts begon nadat Hij bij de maagd Maria werd verwekt. Zij zien Hem daarom als een schepsel, in plaats van als de Schepper. De Bijbel leert echter geheel anders, namelijk dat Hij Waarlijk God en Waarlijk Mens is (Johannes 1:1, 14).

Zijn godheid heeft altijd ter discussie gestaan. Het begon al met Zijn optreden in Israël. De Joden wilden Hem toen stenigen om godslastering, want zij zeiden: “omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt” (Johannes 10:33).

Jezus is Heer
Jezus is Kurios. In het Grieks betekent dit: Heer. Zo noemde Thomas Hem: “Mijn Here en mijn God” (Johannes 20:28). Als deze aanbidding Hem niet toekwam had Jezus hem dit zeker verboden te zeggen! Wat volgens sommige geestelijke leiders in Israël echt niet kon, zagen zij Stefanus doen. Toen hij gestenigd werd bad hij: “Here Jezus, ontvang mijn geest” (Handelingen 7:59).

Opname van de gemeente: Bijbelse 'escape'?

De wegneming van de Gemeente is een plotselinge
en een geheime gebeurtenis,
die onaangekondigd zal plaatsvinden.

De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met ‘wishful thinking’.

Anderen noemen de Opname vóór de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de ‘zogenaamde’ opname-theorie ook nog eens ‘antisemitisch’ zou zijn.

Het idee van de Opname staat niet in het Woord?
Laat duidelijk zijn dat ‘onze hoop en verwachting’, wat Het Zoeklicht ook altijd heeft verkondigd, geen wishful thinking is! Dat blijkt wel uit de volgende teksten, waarin we lezen over 1. het Vaderhuis, 2. dit sterfelijke bekleed zal worden met onsterfelijkheid, 3. wij Hem op de wolken zullen ontmoeten in de lucht, 4. ‘wij burgers van een rijk in de hemelen’ worden genoemd en 5. de Opname onze zalige hoop is:

Wees moedig en trouw

In Daniël 3 lezen we dat Nebukadnezar de opdracht gaf om een gouden beeld te maken. Zodra en feestelijke muziek klonk moest het beeld door alle volken, talen en naties aanbeden worden. Niet lang hiervoor kreeg de Babylonische koning een droom, waarin hij een reusachtig beeld zag en waarvan Daniël tot de koning zei: ‘gij zijt dat gouden hoofd’ (Daniël 2:28).

Profetisch gezien hebben deze twee ‘beelden’ veel te zeggen. Zo zien wij in het droombeeld van Nebukadnezar de tijden der heidenen voor Israël (vgl. Lucas 21:24). En typologisch zien wij in het gouden beeld een heenwijzing naar het beeld van de antichrist.

Na het aangrijpende droombeeld kon Nebukadnezar niet meer slapen, want daarin gebeurde iets bijzonders wat hem zeer verontrustte. Een steen raakte los van een berg waardoor het droombeeld geheel verbrijzeld en verpulverd werd. Die steen werd tot een grote berg en vervulde de gehele aarde. Figuurlijk zien wij in die steen Christus en Zijn Koninkrijk. Deze Koning en Zijn koningschap heeft God in het bijzonder aan het volk Israël beloofd (2 Samuel 7:16; Handelingen 1:6). Hij is de Wortel en het Nageslacht van David (Jesaja 11:10; Openbaring 22:16), de Koning der Joden.