Opname van de gemeente: Bijbelse 'escape'?

De wegneming van de Gemeente is een plotselinge
en een geheime gebeurtenis,
die onaangekondigd zal plaatsvinden.

De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met ‘wishful thinking’.

Anderen noemen de Opname vóór de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de ‘zogenaamde’ opname-theorie ook nog eens ‘antisemitisch’ zou zijn.

Het idee van de Opname staat niet in het Woord?
Laat duidelijk zijn dat ‘onze hoop en verwachting’, wat Het Zoeklicht ook altijd heeft verkondigd, geen wishful thinking is! Dat blijkt wel uit de volgende teksten, waarin we lezen over 1. het Vaderhuis, 2. dit sterfelijke bekleed zal worden met onsterfelijkheid, 3. wij Hem op de wolken zullen ontmoeten in de lucht, 4. ‘wij burgers van een rijk in de hemelen’ worden genoemd en 5. de Opname onze zalige hoop is:

1. ‘In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben’ (Johannes 14:2-3).

2. ‘Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen’ (1 Korintiërs 15:51-53).

3. ‘want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen’ (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

4. ‘Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt,…’ (Filippenzen 3:20-21).

5. ‘verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus’ (Titus 2:13).

Slechts een handjevol teksten?
Sommigen zullen zeggen dat er bij de opname-theorie slechts een handjevol teksten wordt gebruikt. Maar wij mogen weten dat slechts één tekst in de gehele Schrift over de Opname al voldoende zou zijn, om te leven in die hoopvolle verwachting!
Zo is ook één tekst in de gehele Schrift over Christus’ letterlijke Hemelvaart genoeg, om te geloven dat dit werkelijk is gebeurd: ‘En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ (Handelingen 1:9).

Hier geloof jij toch niet in?
Moeten we dit echt letterlijk nemen, dat we eens in een oogwenk op de wolken weggevoerd worden in de lucht? Verbijsterd kwam ik op een avond thuis nadat een voorganger tegen mij zei: “Hier geloof jij toch niet in?” Waarna ik teleurgesteld tegen hem zei: “Zo staat het er toch?”
Wij geloven dat Christus’ graf leeg was, dat Hij vervolgens een verheerlijkt lichaam kreeg en 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood ten hemel voer. Daarom geloven wij ook in het mysterie van de Opname van de Gemeente. Want Christus is ons voorgegaan in Zijn sterven, in Zijn opstanding en in Zijn Hemelvaart. Daarom zegt Paulus dat wij elkaar moeten troosten met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18).

Een geheimenis?
Het mysterie van de Opname is één van de vele geheimenissen, waar in het Oude Testament nog geen zicht op was. Dat komt omdat er toen ook nog geen zicht was op de heilsperiode van de Gemeente (Efeziërs 3:1-11). God had de zieners in Israël, de profeten, daar toen nog niets over geopenbaard. Hierin zien we duidelijk dat wij Zijn komst voor de Gemeente en Zijn wederkomst voor Israël van elkaar moeten onderscheiden.
De wegneming van de Gemeente is een plotselinge  en een geheime gebeurtenis, die onaangekondigd zal plaatsvinden. Dan worden er in een oogwenk miljoenen christenen vermist op aarde. Aan de wederkomst daarentegen gaan tekenen en vervullingen vooraf (Openbaring 6-19). Dit gaat over de Dag des Heren, de toorn van het Lam en Jakobs Benauwdheid. Daarna zal elk oog Hem zien komen met de wolken en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten in Jeruzalem (Openbaring 1:8; Zacharia 14:4).

De Grote Verdrukking, ook voor de Gemeente?
Het is eervol om voor Hem te lijden en te volharden in geloof en gehoorzaamheid. Daarom zegt Paulus: ‘Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden’ (2 Timoteüs 3:12). Zijn wij radicaal dan zullen wij met vervolging te maken krijgen. Maar Paulus bemoedigt ons ook met de woorden: ‘indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet’ (2:13).
Terecht geloven onze ‘Post-Trib’ vrienden dat verdrukking heerlijkheid bewerkt. Zij maken daarin een grote denkfout als het gaat om de Grote Verdrukking. Kennelijk zien zij het verschil niet tussen vervolging van gelovigen en de toorn van God over de ongelovigen, ten tijde van de Grote Verdrukking op aarde. Door het bloed van het Lam is het oordeel voor hen, die in Christus zijn, weggenomen (Romeinen 5:9; 1 Tessalonicenzen 1:10 en 5:9). Het Paaslam is geslacht, zodat Gods oordeel aan ons voorbij zal gaan.

De Opname-visie vóór Verdrukking antisemitisch?
Door sommigen wordt wel verwezen naar Johannes 17: ‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze’ (vers 15).
Toen wij tot geloof kwamen had God ons direct van de aarde weg kunnen nemen, om bij Hem te zijn. Dat is in deze heilsperiode van genade niet Gods wil. Eerst moet de Gemeente voltallig zijn. De bouw van Gods geestelijke huis, de Gemeente, is nog niet af. Tot die tijd vraagt God van ons een heilige levenswandel, waarin wij ons niet schamen voor het Evangelie en hoopvol leven uit verwachting!
Verdrukking en oordeel zal niet alleen komen over de ongelovigen in Israël, maar over alle ongelovige mensen op aarde. Zo is ook in het Lichaam van Christus geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood (1 Korintiërs 12:13). Allen die in Hem geloven hebben deel aan Zijn Lichaam. Die zijn reeds vrij van het oordeel en Gods komende toorn op aarde.

Wij zullen Zijn heerlijkheid aanschouwen!
De  Bijbelse visie over de Opname van de Gemeente is niet ‘wishful thinking’. Het is ‘wise thinking!’ Er is een Bijbelse ‘escape’ beloofd door Hem: ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken heb, die op de aarde wonen’ (Openbaring 3:10).
Dan mogen wij het huis van de Vader binnengaan en zal Christus’ gebed in vervulling gaan: “Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld” (Johannes 17:24). Maranatha! Kom, Here Jezus!

Het Zoeklicht nr. 15/16-2018