De geestelijke strijd om Israël en Jeruzalem

Israël is de belangrijkste graadmeter
voor een goed verstaan van de tijd waarin wij leven.
In de hemelse gewesten speelt zich een voortdurend conflict af, tussen het hemelse leger van God en de duivel met zijn trawanten. Wie zich hiervan bewust is ziet wat voor ogen is en komt tot de kern van Israëls probleem.

Door te gaan schatgraven in de profetische Schriften ga je ontdekken dat het Midden-Oostenconflict en de strijd om Jeruzalem in wezen een geestelijke strijd is. De mensen in de wereld zien dat niet en begrijpen daardoor ook niet de essentie van het probleem. Maar Petrus bemoedigt ons met de woorden: ‘En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats’ (2 Petrus 1:19). In Jezus’ rede over de eindtijd zegt de Here hierover: ‘wie het leest, geve er acht op’ (Matteüs 24:15). Dat vraagt wel iets van ons, dat wij tijd moeten gaan investeren in het lezen en bestuderen van de Bijbelse profetieën.

Israël de belangrijkste graadmeter
Als we goed letten op het profetische Woord in relatie tot Israël en de volken, dan weten we dat Zijn wederkomst nabij is (vgl. Matteüs 24). Israël is de belangrijkste graadmeter voor het goed verstaan van de tijd waarin wij leven. De terugkeer van de Joden, de oprichting van de staat Israël in 1948 en het heroveren van Jeruzalem in 1967 past in Gods heilsplan met Zijn volk. Net zoals de strijd om Jeruzalem, waar bijna de gehele wereld bemoeienis mee heeft (Zacharia 12-2-3). Vervulling van profetie? Dat nog niet. Er zal eerst bekering en verzoening aan vooraf moeten gaan (Matteüs 23:39). Waarna Christus Zelf Jeruzalem opeist (Zacharia 14:3-5) en God Zijn volk in geloof laat terugkeren naar Israël (Ezechiël 39:25-29).

De komst van de antichrist
Op dit moment is in de wereldpolitiek veel discussie gaande om Jeruzalem wel of niet te erkennen als hoofdstad van Israël. Een aantal landen hebben dit al gedaan. Ook nemen de geruchten over de herbouw van de tempel toe. Toch moeten we al deze initiatieven blijven bezien vanuit de Bijbel, met geestelijke ogen en ook met de gedachten van een geestelijke strijd in de hemelse gewesten.
De Bijbel waarschuwt ernstig, want de antichrist zal in de eindtijd in de herbouwde tempel plaatsnemen (2 Tessalonicenzen 2:4). Als we deze dingen gaan zien en onderscheiden, wordt duidelijk dat de wereld klaar wordt gemaakt voor de komst van de antichrist. In zijn tijd zal Jeruzalem de hoofdstad van Israël zijn en zal er weer een Joodse tempel op het tempelplein staan. Wat sinds de terugkeer van het Joodse volk door geen enkele politieke leider is gelukt, namelijk vrede voor Israël en de omliggende landen, zal hij met zijn sluwheid en bedrog voor elkaar krijgen (Daniël 8:25). Waarschijnlijk door de herbouw van de tempel, het oplossen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen, zullen velen in Israël en de wereld denken dat hij de beloofde Messias is (Openbaring 6:2). Maar wat goed leek, blijkt dan bedrog te zijn (Jesaja 28:15).

De Grote verdrukking
Voordat de Verdrukking in hevigheid losbarst op aarde zal er in de hemelse gewesten een oorlog plaatsvinden. In Openbaring 12 staat: ‘En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, Maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden’ (vers 7-8). Dan wordt de duivel met zijn trawanten op aarde geworpen, door Michaël en zijn engelen. Michaël is een belangrijke aartsengel tot hulp voor Gods volk. In Daniël lezen we hoe deze sterke vorst de zonen van Israël ter zijde zal staan tijdens ‘Jakobs benauwdheid’ (12:1).
Er is in de hemelse gewesten altijd strijd geweest om Israël en Jeruzalem. Dat wordt ons duidelijk bij het lezen van de profeet Daniël, over de openbaringen en visioenen die hij kreeg. Vier vreselijke wereldrijken in de vorm van roofbeesten zag hij in hoofdstuk 7 uit de volkenzee opkomen: Babylonië, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Al deze wereldrijken hebben Israël overheerst en zullen in de eindtijd uit de afgrond opkomen, in de vorm van het herstelde Romeinse rijk (Openbaring 17:8). Dit rijk is het beest uit de zee, waarvan de antichrist de verpersoonlijking is (13:1-2).

Het vredesverdrag verbroken
Als Christus zich openbaart zal ook de tegenstander zich moeten openbaren. Uiteindelijk zal de tegenstander, de mens der wetteloosheid, zijn masker afdoen en zijn ware gezicht tonen. Dat zal in het midden van de laatste Jaarweek gebeuren, als de valse messias het verbond (vredesverdrag) met Israël verbreekt (Daniël 9:27). De duivel zal hem zijn kracht, troon en macht geven. Dan wordt door zijn lasteren van God en het vervolgen van Gods volk volkomen zichtbaar dat de satan de Here God en Zijn volk haat. Omdat uit haar de Messias is geboren (Genesis 3:15). Onze Heiland en Verlosser.

Een geestelijk conflict geestelijk opgelost
De haat tegen het Joodse volk en de strijd om Israël en Jeruzalem is dus vooral een geestelijke strijd, die zich in de hemelse gewesten afspeelt. Wij zien daarvan een afspiegeling op aarde. Bij veel islamitische landen is een sterke anti-Israël houding. Hier zitten demonische machten achter. Het anti-semitisme is daarom niet een strijd die door menselijke inspanning opgelost kan worden, bijvoorbeeld door de politiek. Zoals eerder genoemd is het een geestelijk conflict. Het zal daarom geestelijk opgelost moeten worden door Christus (Daniël 2:34).
Dit conflict zal uitlopen op de openbaring van Jezus Christus en de openbaring van de mens der wetteloosheid. Als Christus hemel en aarde terugvordert, om het publiekelijk in bezit te nemen (Openbaring 6-19). De overste der wereld, de god van de goddeloosheid, wordt dan bij zijn nekvel gegrepen om plaats te maken voor de Koning der koningen en de Here der heren. Dan breekt het Messiaanse Vrederijk aan en neemt Christus plaats op Davids troon. Jeruzalem zal Zijn residentie zijn, de hoofdstad van Israël en van de wereld. En Zijn wil zal gedaan worden in hemel en op aarde. Het gebed om de vrede van Jeruzalem zal dan eindelijk in vervulling gaan. Daarom blijven wij bidden: ‘Kom, Here Jezus!’

Het Zoeklicht nr. 21-2018