Is de antichrist een moslim?

Islamitische organisaties als IS en Al Qaida zijn een gevaar voor de Westerse samenleving. Zo krijgen we in Europa steeds meer te maken met terroristische aanslagen en met moorden op Joden en christenen. Via de media krijgen we ook regelmatig nieuws te horen over vervolgingen van christenen in islamitische landen, waar zij worden gemarteld en gedood, bijvoorbeeld door gruwelijke onthoofdingen. Het lijkt er sterk op dat het islamitische gevaar van terreur, wat zover van ons vandaan leek, steeds dichterbij komt!

Het idee dat het gevaar van een aanslag zomaar uit het niet kan toeslaan is beangstigend. Sommige gelovigen, die bekend zijn met de profetische Schriften, vergelijken het islamitische gevaar met de periode van de Grote Verdrukking. Zowel in Openbaring als in Jezus’ rede over de eindtijd lezen we wat de tekenen van de eindtijd zijn. Dan komen er vragen naar boven als: ‘Zal de antichrist een moslim zijn?’

Vreselijke tekenen
We lezen in Openbaring over hen die geslacht waren (de zielen onder het altaar), over de draak die oorlog zal gaan voeren tegen het Joodse volk en over de zielen die onthoofd waren om hun getuigenis in Jezus (6:9; 12:17; 20:4). Christus heeft voorzegd dat in de eindtijd volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Oorlogen zullen er zijn en we zullen horen van geruchten van oorlogen. Ook zal Jeruzalem door de heidenen vertrapt worden totdat Jezus komt (Matteüs 24:6-7; Lucas 21:24).
Deze vreselijke tekenen gaan na de Opname van de Gemeente vervuld worden. Nu zien we daar al voortekenen en voorvervullingen van. Het komt sterk overeen met wat de islamitische extremisten vandaag doen, want velen van onze geloofsgenoten in het Midden-Oosten leven in angst, vanwege vervolging.
Naar Israël is de haat ook groot. Er is antisemitisme en antizionisme. Door de moslimextremisten wordt Israël gezien als een kankergezwel dat uitgeroeid moet worden. Er schuilt achter de islam een verwoestende demonische macht, waardoor (jonge) terroristen worden gedreven tot meedogenloze aanslagen.

Allah heeft geen zoon
De god van de islam heeft geen zoon. Dit staat verwoord in de koepel van het islamtische heiligdom, de ‘Dome of the Rock’, op het Joodse tempelplein. Met dit getuigenis verloochenen zij de Zoon van God. De Bijbel zegt dat dit het werk van de geest van de antichrist is: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Johannes 2:22). Deze verloochening is een duidelijk teken van de eindtijd. En een sterk bewijs dat de God van Israël en de god van de islam niet dezelfde zijn! Mohammed was dan ook een valse profeet en leraar: ‘Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan’ (1 Johannes 4:1).

Het herstelde Romeinse rijk
Vanwege de huidige vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten zijn velen in het Westen bang dat de islam het uiteindelijk in Europa voor het zeggen krijgt, waardoor Europa in de toekomst een verlengstuk zal worden van het Midden-Oosten. Anderen beschouwen dit als overdreven bangmakerij.
Opmerkelijk is dat in Daniël 2 staat dat het herstelde Romeinse rijk zal zijn als van ijzer en leem. Het zal daarom een verdeeld koninkrijk zijn (vers 41-43), dat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen. Het heeft daarom een duivels karakter! Dit antichristelijke rijk zal ongeveer dezelfde landen omvatten als het oude Romeinse rijk (Openbaring 17:8). Het oude Romeinse rijk bestond uit drie continenten: een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. In deze drie continenten vinden we veelal islamitische landen, waar Allah word aanbeden en de Koran als gods woord wordt beschouwd. Er staat: ‘zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem’ (Daniël 2:43).
Het Statenbeeld in Daniël 2 heeft twee voeten met tien tenen dat uit ijzer en leem bestaat. We zien hierin duidelijk dat het koninkrijk van de antichrist een verdeeld koninkrijk zal zijn in de toekomst. Dit zou kunnen betekenen dat de verschillen te groot blijven tussen het zogenaamde christelijke Westen en de islamitische wereld in het Midden-Oosten, om een stabiele eenheid te kunnen vormen. Dat de islam in de eindtijd een belangrijke rol zal gaan spelen in het herstelde Romeinse rijk sluit ik daarom niet uit.

Komt de antichrist uit het huidige Europa?
Het beest uit de zee in Openbaring 13 is een grote politieke, economische en militaire wereldmacht, maar ook een persoon, de antichrist. De Schrift geeft volgens een aantal gerenommeerde profetie-uitleggers sterke aanwijzingen dat hij niet uit het tegenwoordige Europa komt, maar uit een Arabische staat, bijvoorbeeld Babylon. Vanuit Israël ligt Babel ten noorden, in het huidige Irak. De profeet Jesaja noemt de antichrist de koning van Babel (14:4) en de koning van Assur (10:12; vgl. Micha 5:4-5). Zo noemt de profeet Daniël hem de koning van het Noorden (11:40). De antichrist is m.i. niet de valse profeet uit de aarde (Openbaring 13:11), zoals velen denken. De valse profeet is de geestelijke leider naast het politieke beest uit de zee. Christus maakt in Zijn rede over de eindtijd duidelijk onderscheid tussen valse christussen en valse profeten (Matteüs 24:5,11,24).

Is de antichrist dan toch misschien een islamiet?
Daar moeten we voorzichtig mee zijn, maar waarschijnlijk is de koning van Babel meer dan alleen dat! Hij zal waarschijnlijk ook Joods zijn en zich voordoen als christen. Ook de boeddhisten en hindoes zullen blij met hem zijn en hem navolgen, want hij kan alle wereldgodsdiensten onder zijn vleugels samenbrengen. Een geniale leider zoals de wereld nog nooit heeft gekend. De Here Jezus heeft van hem gezegd: ‘Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen’ (Johannes 5:43).
Door zijn sluwheid, bedrog en bovennatuurlijke krachten zal hij er in slagen om eenheid te brengen tussen het jodendom, christendom, de islam en bijvoorbeeld het boeddhisme en hindoeïsme. Het zal hem lukken dat de mensen in de wereld het allemaal als één wereldgodsdienst gaan zien.
Wie zich uiteindelijk tegen hem keren, zullen dat met de dood moeten bekopen, want er zal een moment komen, halverwege de Laatste Jaarweek, dat hij zijn masker zal afnemen (Daniël 9:27; Openbaring 13:15). Dan zal de schijn-messias op geen enkele god letten (Daniël 11:37), maar zichzelf boven alles groot maken in Gods tempel in Jeruzalem (2 Tessalonicenzen 2:4). Alle bewoners op aarde zullen hem dan moeten aanbidden en gehoorzamen. Geen enkele god of afgod uit het religieuze Babylonische systeem zal dan door hem getolereerd worden.

Wij hebben een zalige hoop! Jezus Christus!
Tot de Opname van de Gemeente kan de tegenstander, de zoon des verderfs, zich niet ten volle openbaren, want eerst zal de weerhouder (de Gemeente / de Heilige Geest) weggenomen moeten worden (2 Tessalonicenzen 2:6-8). Speculeren over een specifiek persoon moeten we niet doen.
Wij zien daarom niet uit naar de komst van de antichrist, want wij hebben een zalige hoop! Christus zal ons verlossen van de komende toorn en ons veilig thuisbrengen in het huis van de Vader (Johannes 14:2-3; 1 Tessalonicenzen 1:10). Wat een geweldig vooruitzicht voor de Gemeente. Maar voor de wereld zal Hij komen als Rechter en als een dief in de nacht. Als we hier bij stilstaan, dan mogen we God dankbaar zijn dat het nog genadetijd is.

Het Zoeklicht nr. 7-2017