Tekenen van de (eind)tijd

De slotfase van de eindtijd en de tekenen daarvan worden in Matteüs 24 door Jezus Zelf omschreven en opgesomd. In de Openbaring aan Johannes lezen we daar ook over, in de hoofdstukken 6 t/m 19. Als we met een geopende Bijbel goed op het wereld gebeuren letten, dan worden we erin bevestigd dat Zijn komst en Zijn koningschap nabij is. 
Er is veel te zeggen over de tekenen van de tijd. Hierbij geef ik slechts een helikopterview.

Het herstelde Romeinse Rijk
Israël hoorde vroeger bij het oude Romeinse Rijk. Ook de Noordelijke Afrikaanse landen hoorden daarbij. Zo heeft eertijds de toenmalige Franse president Sarkozy zich uitgesproken over een Mediterrane Unie, van het Middellandse Zeegebied. Die is er gekomen op 13 juli 2008, opgericht in Parijs. Het moest een samenwerkingsverband vormen tussen de landen van de Europese Unie en de landen aan het Middellandse Zee gebied. Ook de Arabische lente heeft niet gebracht waar velen op hoopten. In plaats van vrede en democratie kwam er nog meer chaos, geweld en doodslag.
De mensheid wordt klaargemaakt voor het laatste wereldrijk, dat van de antichrist. Er is meer dan ooit behoefte aan een sterke en machtige wereldleider, die met voortreffelijke oplossingen zal komen. Hierbij valt te denken aan Israël en het Midden-Oosten, het milieu, de economische welvaart en onze veiligheid. Vooral bij zijn begin zal de antichrist hierin succesvol zijn (Dan. 8:23-25 en Openb. 6:2). In Openbaring 13 zien we zijn imperium opkomen uit de volkenzee en in Openbaring 17 uit de afgrond:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” (Openb. 13:1-2)

“Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve.” (Openb. 17:8)

Ongetwijfeld zal het machtige imperium van het beest ongeveer dezelfde landen omvatten als het oude Romeinse Rijk.
De nog te herbouwen stad Babel in Irak (Assur) zal daarin een belangrijk hoofdkwartier van de antichrist zijn (Jes. 14:3-4 en Openb. 18). Een geweldige stad in het Midden-Oosten waarmee de gehele wereld handel zal drijven. Een ander belangrijk hoofdkwartier van de antichrist zal bij Jeruzalem staan (Dan. 11:45). Daar zal hij zich in de herbouwde tempel als een god laten aanbidden (2 Tess. 2:4). Tragisch is dat veel Joden en niet-Joden zullen denken dat hij de beloofde Messias is (Joh. 5:43). Het verlangen naar de derde tempel is groot onder sommige Joodse religieuzen. Zo werd in 1987 door de rabbijn Yisrael Ariel het Tempelinstituut opgericht, om alles voor de te herbouwen tempel klaar te maken.
Het herstelde Romeinse Rijk zal niet een (h)echte eenheid vormen, zoals ijzer en leem zich niet met elkaar laten vermengen (Dan. 2:43). Wellicht omdat de verschillen tussen het z.g. christendom in het Westen en de islam in het Oosten te groot zijn?

Agressiviteit en oorlogen
De agressiviteit en de gewelddadigheid zijn de afgelopen tijd enorm toegenomen. Veel mensen in de wereld zijn angstig geworden vanwege dreigingen met chemische wapens en terrorisme. Een niet te vergeten voorbeeld is de terroristische aanslag in New York, op 11-09-2001. Bijna iedereen weet nog precies waar hij of zij was toen dit bericht binnen kwam. Deze aanslag heeft de wereld voorgoed veranderd:

“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.” (Matt. 24:6-7)

De natuur is in nood
We horen en lezen steeds meer over aardbevingen, overstromingen, natuurvervuiling, hongersnoden en ziekten, zoals: aids, de Mexicaanse griep, cholera, ebola, SARS en COVID19. In Matteüs 24 zegt Jezus:

en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.” (vers 7-8, HSV)

Dit is het begin van de weeën. Vooral de laatste drie en half jaar van Daniëls laatste Jaarweek (Dan. 9:27) zal een grote verdrukking zijn zoals de wereld nog niet gekend heeft (Matt. 24:21).

Liefdeloosheid en wetteloosheid
Ook in ons eigen land horen we bijna dagelijks in de media over slachtoffers door willekeurig geweld. Ook de liefdeloosheid naar andersdenkenden, en discriminatie naar buitenlanders, zoals asielzoekers, of Joden en moslims neemt helaas toe. Veel Joden (ook in Nederland) verlieten daarom hun geboorteland om zich in Israël te settelen.

“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” (Matt. 24:12)

Het gezag van de overheid ligt zwaar onder druk, maar ook die van de politie, ambulancepersoneel en leerkrachten.
Verder zal ook de ongehoorzaamheid aan de ouders in de laatste dagen toenemen. Dit is helaas een actueel teken van de tijd (2 Tim. 3:2).

De wetteloosheid begint met het loslaten van de Bijbelse principes (1 Joh. 2:3-6 en 3:4). We zien dit volop om ons heen gebeuren.

Geloofsafval en misleiding
Ook voor christenen zijn het zware en donkere tijden. Zo valt het tegenwoordig (ook in het vrije Westen) niet altijd mee om voor de Bijbelse principes uit te komen en bij de gezonde leer te blijven:

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.” (1 Tim. 4:1-2; zie ook 2 Tim. 3:1-5)

Sommige leiders noemen zichzelf profeet of apostel, terwijl zij dit niet zijn. We zien dit gebeuren in extreem charismatische stromingen, zoals bij de Toronto-blessing en de Kingdom Now verkondigers. Waarbij het veelal gaat over bevrijdingen van demonen, geestelijke oorlogsvoering en wonderen en tekenen (vgl. Matt. 7:21-23 en 2 Kor. 11:13-15):

“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” (Matt. 24:11)

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.” (1 Joh. 4:1)

Een ander gevaar in deze tijd is het zogenaamde welvaartsevangelie (Word of Faith), waarin een overdreven nadruk wordt gelegd op het behalen van successen en het vermenigvuldigen van geld. Wereldwijd heeft de gemeente te maken met allerlei wind van leer (Ef. 4:14). Zo menen sommigen in deze genade-bedeling dat de kerk/gemeente terug moet naar het judaïsme (de wet) en weer de Sabbat moet houden en de Joodse feesten moet vieren (Joh. 7:2). Paulus zegt hierover:

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.” (Kol. 2:16-17)

Zie ook Romeinen 14:1-12, Galaten 1:6-10, Efeziërs 2:15 en Hebreeën 10:1.

Heilig en onheilig gedrag
In Openbaring 21 waarschuwt een engel van God dat de tijd nabij is:

Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.” (Openb. 22:11)

Zo werd tegen de profeet Daniël gezegd:

“Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.” (Dan. 12:10)

In beide Schriftgedeeltes wordt er gesproken over de kinderen van God en de kinderen van de boze. In de eindtijd zal het zichtbare verschil tussen beide heel duidelijk zijn.  Zo zegt Paulus in Efeziërs 5:

“Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.” (vers 6-8)

“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” (vers 14)

Nog veel meer…
Natuurlijk, er zijn nog veel meer tekenen op te noemen die betrekking hebben op de eindtijd. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de globalisering en de macht en invloed van Big Tech bedrijven. De wereld wordt klaargemaakt voor een Nieuwe Wereldorde en de totale controle van het beest, waarin bijvoorbeeld alleen nog cashless betaald kan worden (vgl. Openb. 13). Maar ook de opkomst van New Age en Oosterse invloeden in allerlei christelijke stromingen is gevaarlijk, want daarin gaat het niet over de Bijbelse Jezus (vgl. 2 Kor. 11:3-4).
Verder is het volgens veel profetie-experts opmerkelijk dat Amerika in de Bijbel niet wordt genoemd als belangrijke speler in de eindtijd. Velen vragen zich dan ook af: “Hoe zal het met grootmacht Amerika aflopen?” We zien ook dat in het wereldgebeuren de afgelopen jaren Rusland en China grootmachten zijn geworden. Het profetische Woord spreekt van hen in de eindtijd (Ezechiël 38-39 en Openb. 16:12). Ook de toename van overwicht van Turkije in het Midden-Oosten moet ons volgens sommige Bijbelleraren niet verbazen. Al met al belangrijke signalen! In Lucas 21 zegt de Here Jezus:

"Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is." (vers 29-31)


In onderstaande artikelen wordt de eindtijd in het kort uitgelegd:

Israël en de eindtijd

Tekenen van de (eind)tijd

De Opname van de Gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De Laatste Opstand en het Laatste Oordeel

De Volmaakte Eeuwigheid