De Laatste Opstand en Het laatste Oordeel

In dit hoofdstuk beschrijf ik in contouren wat er gaat gebeuren als de duizend jaren van Christus’ Rijk voleindigd zijn. Er zal dan op aarde een grote verandering plaatsvinden. De duivel zal namelijk voor korte tijd losgelaten worden. Daarna, na die korte tijd, zal de tweede opstanding plaatsvinden. En als dat geschied is komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De duivel voor korte tijd losgelaten
Na de duizend jaren is er opnieuw, net als toen Jezus geboren werd en toen het Vrederijk aanbrak, sprake van een volheid des tijds (Gal. 4:4). De duivel zal na die duizend jaren van vrede voor een korte tijd losgelaten worden. Hoe lang die korte tijd is weten we niet. Als satan uit zijn kerker losgelaten wordt zal hij aan de vier hoeken der aarde de volken verleiden, om hen tot oorlog te verzamelen tegen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad (Jeruzalem). De Bijbel vertelt dat zij die met satan oorlog willen voeren als het getal van het zand der zee zullen zijn. Zovelen zal hij weten te verleiden! Dan blijkt wel dat een verzoening tussen God en de duivel niet mogelijk is. God gebruikt deze verleiding om te toetsen wie van de mensen in het Duizendjarig Rijk werkelijk voor Hem hebben gekozen. In Openbaring 20 staat het volgende:

“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.” (vers 7-10)

Met Gog en Magog wordt een verzameling van volken bedoeld die zich bij elkaar verzamelen om oorlog te gaan voeren tegen de geliefde stad Jeruzalem. Dit is het bestuurscentrum van het Vrederijk. Gog en Magog, de volken die tegen Zijn geliefde stad oorlog willen voeren, zullen door het vuur dat uit de hemel neerkomt verslonden worden. Satan zal in de poel des vuurs geworpen worden. Daar zal hij dag en nacht gepijnigd worden. Hij zal daar nooit meer uit losgelaten worden. In de poel des vuurs zijn dan al de antichrist en de valse profeet aanwezig. De grote leiders van de grote opstand van voor het Vrederijk. De Gog- en Magogvolken zullen spoedig voor de troon van God moeten verschijnen. Voor de troon van God worden ook deze mensen naar hun werken geoordeeld. Dit is het laatste oordeel.

Het laatste oordeel
Na de duizend jaren en nadat de duivel in de poel des vuurs is geworpen en velen uit allerlei volken in opstand kwamen tegen de Messias, vindt het laatste oordeel plaats. In Openb. 20:11-15 staat hier het volgende over geschreven:

“En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Alle mensen (ongelovigen) die niet deel hadden aan de eerste opstanding, maken de tweede opstanding mee, het laatste oordeel. De doden zullen geoordeeld worden op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat. De een zal meer straf krijgen dan de ander. De Heer zal hun tonen dat hun namen niet in het boek des levens staan. Zij zijn voor eeuwig verloren en worden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de hel. Dit is het ergste wat een mens kan overkomen! Het zijn mensen die zich tijdens hun leven niet met de God van Israël wilden verzoenen. Zij zijn zonder de Heer gestorven. De kracht waarmee Christus opstond uit de dood woonde niet in hen. Verschrikkelijk zal dat zijn, al die mensen die in de poel des vuurs geworpen worden en daar nooit meer uitkomen! Zij zijn voor eeuwig verloren en worden tot in alle eeuwigheid gepijnigd. Dit in tegenstelling tot de mensen die deel hadden aan de eerste opstanding. Over hen staat geschreven:

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht…” (Openb. 20:6)

In Openbaring 21 waarschuwt de Here Jezus voor het volgende:

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” (vers 8)

Maar hoe zit het met al die mensen die nog nooit van de Here Jezus en van de God van Israël hebben gehoord? Komen zij dan ook in de hel? Misschien zegt Paulus daar in zijn brief aan de Romeinen wel iets over? Zo staat er in Romeinen 2:

“Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen.” (vers 14-15)

Laten we het Evangelie aan onze naasten niet onthouden. Alle mensen moeten het horen. De waarheid is ernstig!


Kanttekening

Belangrijk is om de volgende drie gerichtstronen van elkaar te onderscheiden:

  1. De Rechterstoel van Christus (1 Kor. 3:11-15 en 2 Kor. 5:10). Dit vindt plaats na de Opname van de gemeente. Als de Here de gelovigen heeft opgenomen moeten zij voor de Rechterstoel van Christus rekenschap afleggen, over hoe zij geleefd hebben. Maatstaf: hun geloofswerken (vgl. Rom. 8:1; Gal. 2:20 en Joh. 15:5).
  2. De Troon van Zijn heerlijkheid (Matt. 25:31-46 en Joël 3:1-2). Dit gaat over het volkengericht na de Grote Verdrukking. Maatstaf: hun houding ten opzichte van Israël. Dan zal blijken welke volken er worden toegelaten tot het Vrederijk (vgl. Gen. 12:2-3).
  3. De Grote witte Troon (Openb. 20:11-15). Na het Duizendjarig Vrederijk, vlak vóór de nieuwe hemel en nieuwe aarde, vindt het gericht voor de Grote witte Troon plaats. Het is een oordeel over de overige doden. Maatstaf: hun werken. Dit is de tweede opstanding.