Het Duizendjarig Vrederijk

De Heer zal tijdens het Vrederijk over de gehele aarde als Koning heersen (Zach. 14:9). Die bedeling wordt ook wel het Millennium, het Messiaanse Rijk, of het Duizendjarig Vrederijk genoemd. Het is een tijd van herstel, voor mens, dier en natuur. Aan Israël en de volken is deze geweldige belofte gedaan. En God heeft Jeruzalem uitgekozen als het centrum der aarde, want de Heer zal tijdens het Vrederijk vanuit Jeruzalem regeren (Jes. 9:6). De vraag echter is of iedereen Hem die duizend jaren werkelijk lief zal hebben.

De belofte van het Messiaanse Rijk
De belofte van het Messiaanse Rijk gaat terug tot op de roeping van Abram (Gen. 12:1-3 en 15:18). Dan zal Israël volledig hersteld worden, zowel fysiek (nationaal) als geestelijk. Daar vroegen de discipelen al zo’n 2000 jaar geleden naar, vlak voordat de Here Jezus bij Zijn hemelvaart werd opgenomen (Hand. 1:6). Door het kruis werd het Koninkrijk voor Israël uitgesteld. God ging iets nieuws doen, want de gemeente werd geboren op de Pinksterdag. Dit was een geheimenis van vóór de grondlegging der wereld (Ef. 1:3-6 en 2 Kol. 1:25-27). De gemeente is een levend organisme. Het Lichaam van Christus en wij zijn burgers van een rijk in de hemelen (1 Kor. 12:13 en Fil. 3:20). Israël heeft een aardse roeping en zal uiteindelijk een groot volk in het Messiaanse Rijk worden. Als Jezus terugkomt op aarde, zullen alle heerlijke beloften voor Israël werkelijk in vervulling gaan (Jer. 32:42). Paulus zegt:

“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem ook het: Amen,” (2 Kor. 1:20)

Tijdens de Messiaanse bedeling zal Israël tot zegen zijn voor alle volken op aarde. In het Woord vinden we daarover prachtige voorzeggingen en beloftes, zoals:

“Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.” (Jer. 31:7)

“en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Gen. 12:3)

“En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.” (Dan. 7:26)

Nu is Israël helaas nog voor velen een steen des aanstoots en een rots der ergernis (Zach. 12:3). Hier zal een ommekeer in komen, wanneer zij hun Messias hebben aangenomen (Rom. 11:15).

Jezus is de koning der wereld
Bij Zijn wederkomst zal het Koninkrijk der hemelen op aarde gevestigd worden (Dan. 2:34-35). Dan zal de Heer vanaf de heilige berg Sion te Jeruzalem regeren (Jes. 2:3-4). Groot zal Zijn heerschappij zijn. De Heer zal een Koning van vrede en gerechtigheid zijn. En God de Vader zal Hem de troon van David geven:

“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen.” (Luc. 1:32-33)

Als Jezus op aarde is teruggekomen zal dit in de eerste plaats voor Israël en de stad Jeruzalem een hele verandering teweegbrengen. Zo lezen we in Zacharia 8:3-5:

“Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.”

Momenteel is het bijna niet te geloven dat dit nog eens zal gaan gebeuren. We horen berichten van terroristische aanslagen en van vredesverdragen die allemaal op niets uitlopen. En toch is de Bijbel daar heel duidelijk over. Als Jezus wederkomt zal Hij Zijn Vrederijk hier op aarde vestigen. Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn en de hoofdstad van de wereld worden. Dan zullen vele volken naar de heilige stad trekken, om hun goedkeuring (gunst) bij de Heer af te smeken en Hem te zoeken (Mi. 4:1-2). Ook voor hen zal Zijn wederkomst grote betekenis hebben:

“Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.” (Zach. 8:23)

Naar Hem moeten al de volken luisteren en van Hem willen de volken leren, want Hij weet wat het goede is. Dan regeert de Heer! Paulus zegt in Filippenzen 2:

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” (vers 10-11)

In deze huidige tijd (de bedeling van genade) kost het veel inspanning om mensen voor Jezus te winnen. Vaak wordt er neergekeken op Zijn broeders en zusters die een gekruisigde en opgestane Heer prediken (1 Kor. 1:23-24). Tijdens het Vrederijk zal dit geheel anders zijn! Het overblijfsel gelovige Joden, die toegelaten worden tot het Vrederijk, zullen de volken uit “het Woord” leren en in aanzien zijn. Dan zal “gans Israël” geheel uit rechtvaardigen bestaan (Jes. 60:21). Voor hen zijn de heerlijke Messiaanse beloften, die God aan Zijn volk heeft beloofd (Rom. 11:36). 

Zeer waarschijnlijk hoeven de mensen tijdens het Vrederijk niet te sterven vanwege ouderdom of ziekte (Jes. 32:3; Jes. 33:24 en Ezech. 47:12). In Jesaja 65:22 lezen we dat de levensduur der bomen de leeftijd van Zijn volk zal zijn. Er bestaan bomen die ouder worden dan duizendjaar, bijvoorbeeld: olijfbomen kunnen wel tweeduizend jaar worden.

Geen oorlog meer
Tijdens het Vrederijk zal de duivel duizend jaren in de afgrond gebonden zijn. Hij kan de mensen die duizend jaren niet verleiden. Als de Koning der Joden wedergekomen is, zal Hij Zijn koningschap hier op aarde proclameren! In Openbaring 20 staat:

“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten.” (vers 1-3)

Tijdens het Messiaanse Rijk zal er werkelijk voor het eerst geen oorlog meer op aarde zijn. De Bijbel vertelt ons dat als Christus het koningschap aanvaard heeft de wapens vernietigd worden. De volken zullen dan niet meer oorlog leren voeren, want er zal dan geen leger meer nodig zijn.

Het Duizendjarig Vrederijk lijkt wel een voorafschaduwing van de komende nieuwe aarde. In Micha 4:2b-4 staat een prachtige profetie:

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in de verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken.”

De Messiaanse tempel
Ook zal de Messiaanse tempel gebouwd worden. Dit is de vierde tempel. Deze moeten we niet verwarren met de derde tempel, waar de antichrist zich straks in zal zetten. Over de vierde tempel staat uitgebreid geschreven in Ezechiël 40-48. Deze zal in opdracht van de Messias gebouwd worden:

“Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een Man, Wiens Naam is Spruit. Deze zal uit Zijn plaats uitspruiten en Hij zal de tempel des HEREN bouwen.” (Zach. 6:12)

Vrede tussen mens en dier
Als de Heer Zijn Koninkrijk hier op aarde heeft gevestigd, zal het op aarde zijn zoals God het bedoeld heeft. Er zal vrede zijn tussen God en de mensen, maar ook tussen mens en dier. De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen vrede onder de mensen zal zijn, er zal ook vrede onder de dieren zijn. Ook zal de natuur zich in het Vrederijk herstellen, zie bijvoorbeeld Ezechiël 47:7-12. Daarin lezen we dat  de Dode Zee tot leven komt. Zo staat er in Jesaja 11 een bijzondere profetie over vrede voor mens en dier:

“Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de Wortel van Isaï zullen zoeken, Die zal staan als een banier der natiën, en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.” (vers 6-10)

Stel je eens voor wat een geweldige tijd dat zal zijn! Een klein kind zal zijn hand uitstrekken naar een giftige slang en met het kind zal niets gebeuren. Zelf krijg ik al de rillingen over mijn rug als ik een slang op tv zie! En dan staat er ook nog: “en de leeuw zal stro eten als het rund.” Een leeuw die een muil heeft waarmee zebra’s en herten verslonden kunnen worden zal gras gaan eten? We kunnen het ons bijna niet voorstellen. En toch is het waar, want Gods Woord zegt het en Zijn Woord is wet! En dan zegt Gods Woord ook nog dat de aarde vol zal zijn van Zijn kennis. Als Jezus wederkomt zal er op aarde een zeer positieve verandering plaatsvinden! Verlang je ook zo naar die tijd? Laten we daarom blijven bidden: “Uw Koninkrijk kome!” Want als dat op aarde is gekomen, is ook de vrede voor Jeruzalem in vervulling gegaan.

Vrede onder Zijn heerschappij
De mensen moeten tijdens het Koninkrijk hun knieën buigen voor Koning Jezus. Hij zal geëerd en erkend moeten worden. Hij is de Messias, de tweede Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, God Zelf (Joh. 1:1). De vrede tijdens die duizend jaren is daarom een vrede onder Zijn heerschappij. In Zacharia 14 staat:

“Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen (regen) vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volkeren zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.” (vers 17-18)

Op elk volk dat niet wil optrekken naar Jeruzalem, om Koning Jezus te aanbidden, zal geen hemelwater vallen. De volken die ook het Loofhuttenfeest weigeren te vieren zullen getroffen worden met de plaag. Er zijn dus in het Duizendjarig Rijk volken die de Koning-Messias uit vrees gehoorzamen.
Op de nieuwe aarde zal iedereen Jezus werkelijk liefhebben. Tijdens het Vrederijk zullen er ook mensen zijn die Hem niet oprecht dienen.

De mensen die in het Vrederijk geboren worden hebben nog nooit te doen gehad met verleidingen van de boze. Aan het einde van die duizend jaar zal de duivel voor korte tijd losgelaten worden (Openb. 20:7-10). Dan zal blijken welke mensen Jezus werkelijk liefhebben. De duivel zal eropuit zijn de mensen te verleiden om oorlog te gaan voeren tegen Koning Jezus en zijn geliefde stad. Velen zullen tegen de Heer in opstand komen! 

De gemeente tijdens het Vrederijk
De gemeente van Christus zal tijdens het Vrederijk met al de gelovigen die tot de eerste opstanding behoren, (die) duizend jaren met Jezus als koningen regeren (Openb. 20:4). In 2 Timoteüs 2 zegt Paulus:

“indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;” (vers 12)

En in Openbaring 20 lezen we:

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.” (vers 6)

Tijdens het Messiaanse Rijk zal de woonplaats van de gemeente het hemelse Vaderhuis zijn (Joh. 14:2 en Openb. 21:10). De gelovigen voeren tijdens het Vrederijk vanuit de hemel, zichtbaar of onzichtbaar, op de aarde hun werkzaamheden uit. Zij wonen niet op de aarde. We kunnen ter vergelijking hierbij denken aan engelen. Die zijn nu ook op de aarde werkzaam.
Toen de Here Jezus opstond uit de dood kreeg Hij een hemels lichaam. Hij kon zich daarom zonder moeite van plaats tot plaats verplaatsen. Ook de gelovigen krijgen tijdens de Opname onvergankelijke lichamen (1 Kor. 15:52-53). En worden daarmee gelijkvormig aan Zijn verheerlijkt lichaam:

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” (1 Joh. 3:2)

Jezus en de gemeente zijn één. Hij is het hoofd van het Lichaam. Daarom zullen wij altijd met de Here wezen en met Hem als koningen heersen, tot in alle eeuwigheden:

“Zijn koningschap is een eeuwig koningschap.” (Dan. 7:27)

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.” (Openb. 3:21)

“en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.” (Openb. 22:5)

Sommige gelovigen denken dat wij nu al in het Duizendjarig tijdperk leven en dat we het getal 1000 niet letterlijk moeten nemen. Ook menen zij dat als Jezus terugkomt er gelijk een nieuwe hemel en aarde komt. In Openb. 20 lezen we dat er zes maal het getal 1000 genoemd wordt. We moeten dit getal dan ook letterlijk nemen.
Ook zijn er die menen dat Openbaring 20 (het Duizendjarig Rijk) samenvalt met Openbaring 21 (De nieuwe hemel en de nieuwe aarde). Dit is niet zo, want het Duizendjarig Rijk is tussen de terugkomst van Jezus (Openb. 19) en het laatste oordeel geplaatst. We leven dus nog niet in het Duizendjarig Rijk en dit Rijk zal ook niet voor altijd duren.


In onderstaande artikelen wordt de eindtijd in het kort uitgelegd:

Israël en de eindtijd

Tekenen van de (eind)tijd

De Opname van de Gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De Laatste Opstand en het Laatste Oordeel

De Volmaakte Eeuwigheid