De Grote Verdrukking

Als de gemeente van de aarde is weggenomen, naar het huis van de Vader, komt er over de gehele aarde een zevenjarige verdrukking (Dan. 9:27 en Openb. 6-19). Daarvan zijn de laatste drieënhalfjaar het zwaarst (Dan. 12:1 en Matt. 24:21). Die zevenjarige periode wordt in de Bijbel ook wel genoemd: de Dag des Heren, de Ure der verzoeking, de toorn van het Lam, Jakobs benauwdheid, de laatste Jaarweek en de Grote Verdrukking.

De Dag des Heren
Veel christenen noemen de zondag de Dag des Heren. Dit is Bijbels gezien niet juist, want de Dag des Heren heeft alles te maken met Jezus’ openbaring aan de wereld en Zijn inbezitneming van de aarde (Openb. 1:7).
Zijn openbaring zal niet zonder slag of stoot gaan, want voordat het Koninkrijk komt moet eerst de aarde bevrijd en gereinigd worden van de bezetter. De duivel zal tijdens de Grote Verdrukking alles op alles zetten in zijn verloren strijd (Openb. 12:7-9 en 20:1-3). Dan, als Jezus de aarde heeft teruggevorderd en Zijn koningschap heeft aanvaard, zal Hij als de Koning der Joden en als Koning der koningen Zijn Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid hier op aarde vestigen (Jes. 9:6; Dan. 7:14 en Openb. 19:6).
Tijdens de Dag des Heren vinden er zeer heftige natuurrampen en andere rampen op aarde plaats, zoals de wereld nog niet gekend heeft. Degenen die na de Opname tot geloof komen worden dan zwaar vervolgd. In Openbaring 6 t/m 19 lezen we daarover. Zo heeft de Here Jezus gezegd:

“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (Matt. 24:21-22)

Zie ook Jesaja 13:6-9; Jeremia 30:5-7; Daniël 12; Amos 5:18-20; Sefanja 1:14-18; Maleachi 4:1 en Matteüs 24.

De antichrist
De wereld zal enorm geschokt zijn wanneer miljoenen christenen ineens verdwenen zijn, vanwege de Opname van de gemeente (1 Tess. 4:13-18). Misschien wordt er wel gedacht aan Ufo’s die hen hebben meegenomen, of dergelijke buitenaardse verhalen. Opmerkelijk is dat sommige New Age occultisten ook geloven in een opname. Zij geloven dat er een wegneming van een bepaald soort mensen (christenen) moet komen, omdat zij de komst van de Nieuwe Wereld Orde tegenhouden. Zij moeten daarom van de aarde weggenomen worden.
De Bijbel spreekt ook van een weerhouder. De heilige Geest woont in de gemeente. En zolang de gemeente nog niet in het huis van de Vader is opgenomen (Joh. 14:2-3), kan de antichrist, de mens der wetteloosheid, zich niet openbaren (2 Tess. 2:6-7).
De antichrist wordt in de Bijbel de zoon des verderfs en de mens der wetteloosheid genoemd. Is het niet opmerkelijk dat de wetteloosheid in de wereld drastisch toeneemt? Hij is de tegenstander en na-aper van Christus. De grote leider van het laatste wereldrijk in de eindtijd (Openb. 17:8-11). Er is al veel gespeculeerd over wie de antichrist is. Dit zal echter tot de Opname een geheimenis blijven!

“Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” (1 Joh. 2:18)

Aannemelijk is dat hij een religieus en politiek wereldleider zal zijn, die van Joodse afkomst is. De Bijbel noemt hem de koning van Babel (Jes. 14:4). De Here Jezus heeft gezegd:

“Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.” (Joh. 5:43)

Hij zal zich voordoen als de Messias, de Vredevorst (Openb. 6:2 en Dan. 8:25). Niet alleen christenen, ook Joden, moslims, boeddhisten, indianen en New Age occultisten verwachten een verlosser. Velen zullen die in de antichrist herkennen.
Ongetwijfeld zal deze zogenaamde verlosser met leugens komen, om te verklaren waarom er miljoenen christenen in een oogwenk verdwenen zijn. Ook zal hij door zijn bedrieglijke wonderen en tekenen velen op aarde weten te misleiden (Matt. 24:23 en Openb. 13):

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Tess. 2:9-12) 

Een verbond met de dood voor Israël
De antichrist zal met Israël een vredesverdrag van zeven jaar sluiten. Na drieënhalfjaar zal hij dit verbreken:

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” (Dan. 9:27)

Dan zal hij zijn ware gezicht tonen (Dan. 7:25 en 8:24). En komt er een einde aan deze korte periode van schijnvrede voor Israël. Jesaja heeft voorzegd dat dit leugenachtige verbond verbroken zal worden:

“Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden.” (Jes. 28:18)

De herbouwde tempel van de antichrist
Nog voordat Jezus komt zal er bij het tempelplein te Jeruzalem weer een Joodse tempel staan. De bouwtekeningen en de meeste materialen liggen hiervoor allemaal al klaar. Doordat er een islamitisch heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst van de derde tempel een utopie. Toch is het nog slechts een kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld worden! Wellicht zal de antichrist hiervoor met voortreffelijke oplossingen komen, zodat de Joodse tempel gebouwd kan worden.
Na de Opname van de gemeente kunnen de Joden de eerste drieënhalfjaar (van Daniëls laatste Jaarweek) ongestoord hun diensten in de tempel houden. Daar zal onverwachts een einde aan komen, wanneer de antichrist zijn verdrag met Israël verbreekt. Dan zal de tegenstander van Christus zich als een god in de tempel openbaren en moeten hij en zijn beeld door iedereen op aarde aanbeden worden:

de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.” (2 Tess. 2:3-4)

Zie ook Daniël 11:36; Matteüs 24:15 en Openbaring 13:8.

De derde tempel moeten we niet verwarren met de Messiaanse tempel uit Ezech. 40-43. De derde tempel zal door de antichrist worden ontheiligd en als Jezus terugkomt helemaal worden vernietigd (Jer. 30:18 en 14:4). Dan, als Jezus komt, zal de heerlijke Messiaanse tempel gebouwd worden (Zach. 6:12-13). Over de vierde tempel heeft de Here Jezus gezegd: 

“Staat er niet geschreven, dat Mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?” (Mark. 11:17)

Tijdens het Duizendjarig Rijk zullen deze woorden in vervulling gaan. Dan zal de Here God, in plaats van de antichrist, door alle bewoners op aarde aanbeden worden (Jes. 2:2 en Fil. 2:10). Iedereen op aarde zal dan Zijn heerschappij moeten erkennen en gehoorzamen, want dan regeert de Here Jezus!

Het merkteken van het beest
Op de helft van de laatste Jaarweek zal de antichrist, met zijn valse profeet, de mensen op aarde dwingen om het merkteken, de naam van de antichrist of zijn getal te dragen. Dit zal op hun rechterhand, of op het voorhoofd aangebracht worden. Het gaat hierbij om een zichtbaar teken. Velen accepteren dat, omdat zij anders niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien:

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” (Openb. 13:16-18)

Ik citeer een stukje commentaar van Studiebijbel Online:

  • “Het hier gebruikte woord charagma (teken, stempel, brandmerk, afgeleid van het werkwoord charassō, dat ‘inkrassen, brandmerken’ betekent) werd onder meer gebruikt ter aanduiding van het keizerlijke zegel dat op officiële documenten gedrukt werd. Hier is sprake van een situatie waarin mensen dit zegel opgedrukt krijgen.”

Het is algemeen bekend dat huisdieren gechipt worden. Op de chip staat de registratie van het dier en de gegevens van de eigenaar. De huidige bio-chips zijn nog niet het merkteken van het beest.
Ook bestaat er al biometrische-identificatie door vingerafdruk, gezichtsopname of irisscan. Ook hierin zien we belangrijke ontwikkelingen van de uiteindelijke totale controle van het beest (Big Brother) in de eindtijd.
Wat betreft het merkteken moeten we voorzichtig zijn met speculeren. Immers, pas halverwege de laatste Jaarweek worden de navolgers van het beest (de antichrist) gemerkt! En dan is de gemeente al opgenomen.
Het is mijns inziens wel opmerkelijk dat de internet letters ‘www’ in het Hebreeuws gelijk staan aan ‘666’. Supersnel internet zal waarschijnlijk een belangrijk instrument van de antichrist worden, om over ieder mens op aarde de totale controle te krijgen. Zo zijn ze al bezig met het ontwikkelen van 6G technologie!
Voor degenen die tijdens de Grote Verdrukking tot geloof in de Here Jezus komen, zal het een tijd van volharding zijn. Zij weten dat ze het beest en zijn beeld niet mogen aanbidden en ook het merkteken niet mogen dragen. Wie dit weigeren te doen worden vervolgd en gedood (Openb. 13:15):

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” (Openb. 14:12-13)

Het Evangelie van het Koninkrijk
Tijdens de eerste drieënhalf jaar van de laatste Jaarweek zullen er twee profeten in Israël profeteren. Zij verkondigen het Joodse volk de ware Messias, namelijk de Here Jezus. Waarschijnlijk zijn deze twee profeten Mozes en Elia (zie bijvoorbeeld Matt. 17:1-13):

“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.” (Openb. 11:3)

Ook zijn er tijdens de Verdrukking 144.000 christen-Joden (Messias belijdende Joden). Die zullen het Evangelie van het Koninkrijk, in de kracht van Gods Geest, over de gehele aarde verkondigen. Zij zijn aan hun voorhoofd verzegeld, dat wil zeggen dat zij Gods eigendom zijn. Daarom kan niemand hen iets doen. Vanwege hun verzegeling worden zij niet door Gods oordelen getroffen (Openb. 7:1-8 en 9:4). Dan, tijdens de Verdrukking, gaan deze profetische Woorden van de Here Jezus in vervulling:

“Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.” (Matt. 10:23)

 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.” (Matt. 24:14)

Uiteindelijk zal het tijdens de Grote Verdrukking zo’n grote chaos op aarde worden, dat God Zijn 144.000 dienstknechten in veiligheid brengt op de berg Sion, in de hemel (Openb. 12:5 en 14:1-5, vgl. Hebr. 12:22). Dan zal de Here nog eens drie engelen naar de aarde zenden, om een eeuwig Evangelie te verkondigen. En om de mensen te waarschuwen het merkteken van de antichrist niet te dragen:

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. (…) En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. ” (Openb. 14:6-11)

De vrouw vlucht naar de woestijn
Op de helft van de Verdrukkingstijd worden de duivel en zijn trawanten door Michaël en zijn engelen op aarde geworpen (Openb. 12:9). Dan zal de duivel de antichrist zijn kracht, troon en grote macht geven (Openb. 13:2). Dan gaat een gedeelte uit het Joodse volk voor hem op de vlucht:

“En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.” (Openb. 12:14)

Waarschijnlijk zal de vrouw naar de woestijnstad Petra in Jordanië vluchten (Dan. 11:41). Daar zal zij buiten het bereik van de duivel en de antichrist verblijven (Jer. 31:2 en Hos. 2:13). Zo heeft de Here Jezus, tijdens Zijn rede over de laatste dingen, gezegd:

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” (Matt. 24:15-16)

Er zal echter niet alleen een gedeelte uit het Joodse volk naar de woestijn vluchten, maar ook naar Israëls buurlanden:

“Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in gericht treden, van aangezicht tot aangezicht.” (Ezech. 20:35)

“Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter Sions, als een barende; want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld, en gij zult naar Babel komen. Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de HERE u verlossen uit de macht van uw vijanden.” (Mi. 4:10)

De laatste drieënhalfjaar vóór Jezus' wederkomst wordt in de Bijbel aangeduid met: 1260 dagen, of 42 maanden, of een tijd (1 jaar), tijden (2 jaar) en een halve tijd (6 maanden). Zie Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 11:2; 12:14 en 13:5.

Ongekend grote natuurrampen
Voordat het Koninkrijk met de Koning komt zal de wereld te maken krijgen met ongekend grote natuurrampen. De rampen zijn oordelen van God en het Lam. In Openbaring kunnen we daar uitgebreid over lezen. De tekenen in de eindtijd vergelijkt de Here Jezus met de weeën van een zwangere vrouw (Matt. 24:8). De weeën (oordelen) breken tijdens de Grote Verdrukking steeds meer in kracht en grootte door. Uiteindelijk wordt daar iets prachtigs uit geboren, namelijk het Koninkrijk van God. De aarde moet namelijk eerst bevrijd en gereinigd worden van al het kwaad, voordat het Koninkrijk kan komen. De aarde moet als het ware een wedergeboorte ondergaan (vgl. Matt. 19:28).

God gebruikt de Grote Verdrukking (Jakobs benauwdheid) voor Israël (Hos. 6:1-3 en Matt. 23:39) en alle bewoners op aarde, om de mensen te waarschuwen dat zij zich moeten bekeren van hun zonden (Openb. 6:9; 7:9 en 15:2). De oordelen beginnen met het in de hemel verbreken van de zeven zegels van de boekrol. Daarna komen de zeven bazuinen en vervolgens de zeven schalen van gramschap (Openb. 6:1;  8:6 en 16:2). Een vreselijke periode:

En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van Hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openb. 6:15-17)

De Grote Verdrukking heeft een duur van zeven jaar, waarvan de laatste drie en halfjaar het zwaarst zijn (Matt. 24:21). Maar daartoe zijn de gelovigen niet bestemd (1 Tess. 1:10 en Openb. 3:10). Nergens in het Woord lezen we dat de gemeente door de Grote Verdrukking zal gaan. De gemeente behoort echter haar Heiland met verlangen te verwachten. Dit is voor allen die in Hem zijn een gelukzalige hoop:

verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” (Ti. 2:13)


In onderstaande artikelen wordt de eindtijd in het kort uitgelegd:

Israël en de eindtijd

Tekenen van de (eind)tijd

De Opname van de Gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De Laatste Opstand en het Laatste Oordeel

De Volmaakte Eeuwigheid