De Wederkomst van Christus

Voordat de Here Jezus wederkomt moet Hij, de Here God, de Almachtige, eerst het koningschap aanvaard hebben (Openb. 19:6). In deze huidige bedeling van genade is Hij nog geen Koning geworden. Nu is Zijn ambt die van Hogepriester en Middelaar. Maar voor Israël komt Hij als de beloofde Koning-Messias. Dan zal Hij de volken die Jeruzalem geplunderd hebben te gronde richten en het volk verlossen van al haar onderdrukkers. Israël zal dan zowel nationaal als geestelijk volkomen hersteld worden.

De bruiloft van het Lam
Als de Here God het koningschap aanvaard heeft is de bruiloft van het Lam gekomen. Dit bruiloftsfeest vindt plaats na de val van de grote stad Babylon (Openb. 19:1-5). Het Babylon in de eindtijd stelt de gehele afvallige kerk voor en er wordt tevens een grote politieke en economische wereldmacht mee bedoeld. Ook is Babylon een stad, die van oorsprong in Irak aan de Eufraat ligt. Zie voor meer informatie Openbaring 18.
De huwelijksvoltrekking van het Lam en Zijn bruid wordt in de hemel gehouden. In Openb. 19:6-8 zegt de apostel Johannes:

“En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

Het Lam is Christus en de gemeente is Zijn hemelse bruid, waarmee Hij één Lichaam is en waarvan Hij het Hoofd is (Ef. 5:22-33). Bij Zijn komst zal zij zonder vlek of rimpel voor Hem verschijnen:

‘en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralende zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.’ (Ef. 5:27)

“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één Man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Kor. 11:2)

De hemelse bruid bestaat uit wedergeboren christenen van allerlei nationaliteiten (Rom. 10:12 en 1 Kor. 12:13).
De bruiloft wordt niet alleen door de Bruidegom en de bruid gevierd. Er zijn ook bruiloftsgasten aanwezig. In Openb. 19:9 staat:

“zalig zij, die genodigd (geroepen) zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.”

Na de huwelijksvoltrekking in de hemel zal m.i. het bruiloftsmaal op aarde gevierd worden (vgl. Jes. 25:6). Dat zal een feest zijn met de vrienden van de Bruidegom. We moeten hierbij denken aan de gelovigen die uit een andere bedeling komen dan de gemeente. Zoals de volken die worden toegelaten tot het Vrederijk, de gestorven heiligen uit de Grote Verdrukking en de gelovigen uit het Oude Testament (Matt. 8:11 en Joh. 3:29). Uit het volgende Bijbelgedeelte kan men opmaken dat de Here Jezus getrouwd wederkomt (dat moet dan wel samen met Zijn verheerlijkte gemeente zijn):

“Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen.” (Luk. 12:35-37)

De Here Jezus spreekt hier over het gelovig overblijfsel uit Israël, als Hij wederkomt. Vergelijk dit met het Bijbelgedeelte over de bruidsmeisjes (tien maagden), in Matteüs 25:1-13. De vijf wijze maagden (het gelovig overblijfsel) mogen het Messiaanse Rijk (het Koninkrijk der hemelen) binnengaan. Zie ook Matteüs 22:1-14, over het koninklijke bruiloftsmaal.

Christus als overwinnaar
Als de Heer terugkomt met Zijn verheerlijkte gemeente (Openb. 19:14), zal Hij de volken die tijdens de Grote Verdrukking oorlog hebben gevoerd tegen Jeruzalem te gronde richten. Die vijandige volken hebben het land verdeeld, de stad geplunderd en vele Joden omgebracht (Zach. 2:8). In Zacharia 14:2-5 lezen we daarover:

“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk in de stad zal niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.”

Tijdens de laatste wereldoorlog zal Jeruzalem het brandpunt van de strijd zijn! Deze verschrikkelijke veldslag wordt ook wel de slag om Harmagedon genoemd (Joël 3:1-2 en Openb. 16:16).
Dan wordt de antichrist door de verschijning van Jezus en door de adem Zijns monds gedood:

“hem zal de Here [Jezus] doden door de adem Zijns monds en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt.” (2 Tess. 2:8)

Het is dan voorgoed afgelopen met de heerschappij van de antichrist en de valse profeet. Zij worden gegrepen en in de poel des vuurs geworpen (Openb. 19:17-21). Dit is de hel. Zij komen daar nooit meer uit!

Elk oog zal Hem zien wederkomen
De Bijbel zegt dat als de Here Jezus terugkomt iedereen Hem zal zien komen. We moeten deze gebeurtenis niet verwarren met de Opname van de gemeente, dat is namelijk Christus’ komst voor de gemeente. Over de komst van de Koning voor Israël en de volken zegt de Schrift:

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.” (Openb. 1:7)

Vergelijk dit met Daniël 7:13-14, Handelingen 1:9-11 en Zacharia 12:10.

De overgebleven gelovige Joden zullen zeer verheugd zijn wanneer zij hun Messias zien komen op de wolken (Rom. 11:26). Zij weten dat ze verlost zijn van alle volken die zich tegen hen gekeerd hebben. Maar ook zullen ze diep bedroefd zijn, omdat het volk tweeduizend jaar geleden hun Koning liet kruisigen. Hij was de Koning der Joden. En nu, tweeduizend jaar later, zien zij die Koning echt terugkomen! Eindelijk is Hij, de Koning van Israël, wedergekomen. Dan zal de Heer over de gehele aarde Koning zijn. In Zacharia 14:9 staat:

“En de HERE zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de Enige zijn, en Zijn Naam de enige.”

De volken komen voor Zijn troon
Als de Here Jezus is wedergekomen, moeten de volken voor Zijn troon verschijnen. Over hen zal de Heer een oordeel uitspreken, of zij wel of niet worden toegelaten tot het Duizendjarig Vrederijk. In Matteüs 25:31-34 zegt de Here Jezus daarover:

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.”

De Here Jezus zal beoordelen hoe de houding en instelling van de volken is geweest ten aanzien van Israël (Joël 3:1-2). Dan zal blijken welke volken het Messiaanse koninkrijk mogen beërven en welke niet.

Die om hun getuigenis gestorven zijn
Ook zij die niet hebben deelgenomen aan de Opname, maar die tijdens het antichristelijk tijdperk om hun getuigenis van Christus gestorven zijn, worden met de terugkomst van onze Heiland weer levend. In Openbaring 20:4-5 staat hier het volgende over geschreven:

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld aangebeden hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.”

Dit zijn de gelovigen die tijdens de Grote Verdrukking om hun getuigenis van Christus en om het woord van God gestorven zijn. Zij hebben noch het beest, noch het beeld aanbeden en zullen met Jezus als koningen heersen, die duizend jaren (Openb. 20:6). De overige doden worden niet weer levend voordat de duizend jaren voleindigd zijn. Zij hebben oorlog gevoerd tegen het Lam en hebben het merkteken van het beest gedragen. Tevens hebben zij de antichrist en zijn beeld aanbeden. Zij hebben zich laten verleiden door de duivel, de antichrist en de valse profeet (Openb. 13:8 en 13:15). Maar ook de doden die niet deelnamen aan de Opname worden niet weer levend voordat de duizend jaren voorbij zijn. Al de doden die niet weer levend worden moeten wachten tot het laatste oordeel. Het laatste oordeel is na het Duizendjarig Vrederijk.

De heiligen zullen de wereld oordelen
In Openbaring 20:4 hebben we net iets interessants gelezen:

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven;” 

Wie zijn zij die op de tronen zitten? De visie dat het de gelovigen van het Nieuwe Testament zijn spreekt mij het meest aan. Zij werden tijdens de Opname in onvergankelijke lichamen veranderd. Zij zijn tijdens de Dag des Heren al in de hemel en zitten in Openbaring 20:4 daarom op de tronen (Openb. 4:4). En waarom zitten de gelovigen op tronen? Paulus zegt in 1 Korintiërs 6:2 het volgende:

“Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?”

In Matteüs 19:28 zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen:

“Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon Zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.”

De gelovigen van de eerste opstanding zullen priesters van God en Christus zijn. Zij zullen met de gestorven martelaren uit de verdrukking (die) duizend jaren met Jezus als koningen heersen (Openb. 3:21 en 20:6). In 2 Timoteüs 2 zegt Paulus:

“indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.” (vers 12)

De Bijbel bemoedigt ons dat de gemeente niet onder het oordeel valt, door het bloed van Jezus. In Romeinen 8:1 zegt Paulus:

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.”

Wel moeten de gemeenteleden, nadat zij opgenomen zijn, voor de rechterstoel van God verschijnen (Rom. 14:10-12 en 1 Korintiërs 3:10-15). Dan zal gekeken worden hoe groot het loon is dat zij ontvangen.

Wij zullen met Hem in heerlijkheid verschijnen
We hebben gezien dat als Christus wederkomt, wij met Hem in heerlijkheid verschijnen. Dit is niet alleen voor de schepping, maar vooral ook voor de gelovigen een prachtige belofte om naar uit te zien:

“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.” (Rom. 8:19)

“Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kol. 3:4)

Dan zal eindelijk dit gebed in vervulling gaan waar al zo lang voor wordt gebeden:

“Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” (Matt.6:10)


In onderstaande artikelen wordt de eindtijd in het kort uitgelegd:

Israël en de eindtijd

Tekenen van de (eind)tijd

De Opname van de Gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De Laatste Opstand en het Laatste Oordeel

De Volmaakte Eeuwigheid