De verwachting van de Joodse Messias

De komst van de Messias en Zijn Koninkrijk staan centraal binnen het Jodendom. Deze hoop leefde ook sterk bij Jezus’ discipelen. Want zo’n tweeduizend jaar geleden, vlak voor Zijn hemelvaart, vroegen zij Hem: “Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Handelingen 1:6).

In Jezus’ tijd leefde men in Israël in de verwachting dat de Messias hen zou bevrijden van de Romeinen. Jezus heeft dit toen niet gedaan. Hij werd gekruisigd als een misdadiger. Vervolgens in 70 n. Chr. werd de tempel verwoest en het Joodse volk ging in verstrooiing over de gehele aarde.
De algemene verwachting binnen het Jodendom is, dat de Messias aan de volgende drie kenmerken moet voldoen, namelijk: 1. Hij zal het juk van Israëls vijanden verbreken, 2. de twaalf stammen van Israël herenigen (de Joden wereldwijd terughalen) en 3. de tempel te Jeruzalem herbouwen.

Drie belangrijke types van de Messias
Jezus heeft niet gebracht wat de Messias volgens de Joden moet doen, daarom kunnen zij niet geloven dat Hij hun beloofde Koning-Messias is.
Zo zijn er volgens het Jodendom tenminste drie belangrijke types geweest die op de ware Messias lijken, namelijk Mozes, Jozua en koning David. Maar helaas is de verwachting van de komst van de Messias onder het Joodse volk wereldwijd sterk afgenomen. Ondanks dat, falen Gods beloften niet. Hij blijft getrouw (vgl. 2 Timotheüs 2:13).

Mozes een type van de Messias
Mozes was de leider van de Israëlieten. Hij heeft het Joodse volk uit Egypte geleid. De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes (de wet). De verwachting binnen het Jodendom is, dat de Messias zal uitblinken in kennis van de Thora. Ook zal Hij hun grote geleerde en een geniale leider zijn. In Deuteronomium 18 lezen we dat Mozes tot het volk heeft gezegd: “Een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar Hem zult gij luisteren” (vers 15; vgl. Handelingen 3:22-23).
We lezen in Lucas 2 dat de twaalfjarige Jezus in de tempel kwam en allen versteld stonden van zijn verstand en Zijn antwoorden. In deze huidige tijd kunnen velen niets met Jezus en de Bijbel. Tijdens Zijn koningschap zal dit geheel anders zijn. In Jesaja 2 staat: “en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (vers 3).
Het is bijzonder dat bij Christus’ verheerlijking op de berg, God de Vader van Zijn Zoon sprak: “luister naar Hem!” (Mattheüs 17:5).

Jozua een type van de Messias
In het Jodendom is Jozua een type van de Messias. Hij was de rechterhand van Mozes en werd geroepen door God om Kanaän in bezit te nemen (Jozua 1:1-9). Hij was een generaal zoals het Joodse volk nooit meer heeft gekend. Ook de ware Messias zal volgens de religieuze Joden afrekenen met Israëls vijanden en vrede brengen in Israël (en het gehele Midden-Oosten). Dit zal volgens de Bijbelgetrouwe christenen werkelijkheid worden bij de wederkomst van Christus’ Jezus (Zacharia 2:8-13 en 14:1-7).
Ook de vreemdelingen, die dan in Israël woonachtig zijn, krijgen erfelijk bezit in de stam waar zij wonen (Ezechiël 47:21-23). Het komt dus uiteindelijk goed met de Arabieren en de Palestijnen in Israël. Althans, als zij Christus als hun Leidsman zullen aannemen (vgl. 2 Korintiërs 1:20).
Alleen de Here Jezus Christus heeft daadwerkelijk macht en gezag om het Midden-Oosten conflict op te lossen (Jesaja 2:4 en 19:23-25). Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mattheüs 28:18).

David een type van de Messias
Volgens de Joden komt de Messias ook uit het nageslacht van David (Jesaja 11:1). De Here God heeft David beloofd dat zijn troon voor altijd vast zal staan. In 2 Samuel 7 lezen we: “Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd” (vers 16).
Davids troon zal voor eeuwig verankerd worden in de komst van de Messias. Zo lezen we in de aankondiging van de geboorte van Jezus het volgende: “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen” (Lucas 1:32-33; vgl. Mattheüs 1:1).
In opdracht van de Messias zal de Messiaanse tempel gebouwd worden (2 Samuel 7:12-13). De Here Jezus heeft gezegd: “Staat er niet geschreven, dat Mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?” (Marcus 11:17). En in Zacharia 6 staat over de Messias: “Ja, Hij zal de tempel des HEREN bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op Zijn troon;” (vers 13).

De lijdende Knecht des Heren
We hebben gezien dat Mozes, Jozua en David types zijn van de Messias. Wat veel Joden (nog) niet zien is dat Hij ook de lijdende Knecht des Heren is, het Lam Gods. In Jesaja 53 lezen we daarover op indrukwekkende wijze: “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden” (vers 5; vgl. Daniël 9:26a).
Deze woorden gaan niet over de Israëlische natie, wat door veel rabbijnen en ook door sommige Bijbelleraren wordt beweerd. Nee. Israël heeft zelf ook verlossing nodig. Paulus zegt namelijk in Romeinen 1, dat het Evangelie eerst voor de Jood en ook voor de Griek is (vers 17).
Hoe tragisch is dit, tweeduizend jaar geleden, de kruisiging van de Koning der Joden. Maar de apostel Petrus zegt het volgende, ter bemoediging voor alle Joden: “En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat Zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende” (Handelingen 3:17-21).
Het profetische Woord van God belooft ons, dat het goed komt met Israël. Want het getrouwe overblijfsel zal Hem aanroepen in Jakobs benauwdheid (Hosea 5:15; vgl. Mattheüs 23:39).

Meer dan een koning
De Joodse Messias is meer dan een aardse koning. Zijn oorsprong is hemels, want Hij is de Zoon van God. De Schepper van hemel en aarde. In Hebreeën 1 staat een bijzonder tekstgedeelte. Daarin lezen wij dat God de Vader heerlijke dingen van God de Zoon zegt: “maar van de Zoon (zegt Hij): Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van Zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, Uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten. En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;” (vers 8-10; vgl. Psalm 45:7-8 en 102:26-28).
De Messias is in werkelijkheid niemand minder dan de Ik Ben (Jahweh), geopenbaard in het vlees (vgl. Johannes 8:58 en 14:7). Daarom moet in het Messiaanse Rijk elke knie zich voor Hem buigen en zal alle tong belijden: “Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader!”
Tijdens Zijn theocratie zal gerechtigheid over de gehele kosmos zegevieren. Laten we daarom blijven bidden: “Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” (Mattheüs 6:10).
Als we dit bidden, dan smeken wij Hem ten diepste om de vrede van Jeruzalem.

Het Zoeklicht nr. 9-2022