Oproep tot gebed voor ons land

In onze samenleving en maatschappij worden Bijbelse principes steeds meer losgelaten. Degenen die geestelijk wakker zijn, zien dat dit een wereldwijd probleem is.

In feite is dit wetteloosheid. Dit is in Gods ogen zonde, want: ‘Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid’ (1 Johannes 3:4). We moeten de ernst hiervan niet onderschatten, want de oogst hiervan is verderf.

De mens van de wetteloosheid
Het profetische Woord voorzegt de komst van de antichrist in de eindtijd. Paulus noemt hem: de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf en de tegenstander (2 Thessalonicenzen 2:7-10). Als we goed letten op het profetische Woord in relatie tot het wereldgebeuren dan zien we duidelijk, dat de geestelijke machten van het kwaad overuren draaien. De komst van de wetteloze wordt in alle hevigheid klaargemaakt, door de machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De tijd en het ogenblik waarop hij zich openbaart is alleen bij God bekend. Maar voordat hij zich kan openbaren zal eerst de gemeente van deze aarde verwijderd moeten worden bij de opname (2 Thessalonicenzen 2:6-7). Daarna verschijnt hij publiekelijk op het wereldtoneel (Openbaring 6:2).

Tekenen van de tijd
We horen in de media veelal over geweldsdelicten, zedenzaken en van allerlei mensen die online bedreigd en afgeperst worden. De samenleving verhardt en de polarisatie neemt toe. Ook in de politiek. Politici worden vaker bedreigd, zelfs met de dood. Voor je mening uitkomen durft niet iedereen meer. De bendeoorlogen in drugscircuits zijn ook een groot probleem. Deze spelen zich niet alleen meer af in de grote steden. Onlangs was er nog een aanslag in Winschoten. De angst in de samenleving neemt toe. Maar de verwarring heerst ook alom. Waarheid en leugen (fake news) zijn bijna niet meer van elkaar te onderscheiden (steeds meer mensen ontkennen zelfs de Holocaust!).
De onvrede en haat uiten zich in allerlei opstanden en protesten, wereldwijd. Daarbij mogen wij onze ogen niet sluiten voor wat zich allemaal afspeelt in Israël (vgl. Lukas 21:29). Er zijn protesten als nooit tevoren en de chaos ontwricht het land. Ook in Nederland lopen protesten vaak uit tot geweld met de politie. Dit is zoals ik al aangaf het gevolg van het massaal loslaten van Bijbels principes. Een slecht vrucht hiervan is onvrede en allerlei kwade praktijken. Maar de vrucht van de Geest is: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). Hebben wij die gezindheid? De Heere Jezus heeft gezegd: ‘En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen’ (Mattheüs 24:12). Het zijn tekenen van de tijd!

De deur van genade
We zien dat de afval grotendeels al heeft plaatsgevonden. Veel kerken zijn wereldgelijkvormig geworden en/of hebben met leegloop te maken. Helaas ook in Nederland. Het heeft geen zin om over deze dingen te klagen en er kwaad van te spreken. Beter kunnen wij ons verootmoedigen en Hem smekend vragen: “Heere Jezus wees ons land genadig”.
Een gelovige mag hier niet te lichtzinnig over doen, want eens komt het oordeel en dat zal ongekend vreselijk zijn. Maar God zij dank, het is nog genadetijd. De deur naar het Vaderhuis is nog geopend.
Het is een goede zaak dat gelovigen tot besef komen dat dit land vergeving van zonde nodig heeft. Laten we daarom, nu het nog kan, in gebed gaan voor Nederland. En getuigen van de Gekruisigde, van Zijn liefde en genade! Iedereen moet het weten: Jezus leeft en Hij komt spoedig terug.

Bid voor alle mensen
Een christen behoort niet alleen te bidden voor zijn mede-gelovigen, familie en vrienden. Het Woord van God roept ons namelijk op om voor alle mensen te bidden. De apostel Paulus zegt hierover het volgende: ‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de [door God] bestemde tijd’ (1 Timotheüs 2:1-6).

Wees moedig
Het vraagt moed om van Die ene Naam te spreken. Ook in Nederland en België kan dit leiden tot verdrukking. Belangrijk is dat wij er geestelijk op voorbereid zijn. Zo houden sommigen er al rekening mee dat zij over enkele jaren niet meer welkom zijn in de samenleving, vanwege hun Bijbelse geloofsopvattingen: ‘En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden’ (2 Timotheüs 3:12).
Het is niet moeilijk om te bidden voor mensen van wie wij houden. Een Bijbelse opdracht is ook om voor degenen te bidden die ons vervolgen en tegenwerken. Door de kracht van Zijn Geest wil de Heere God ons daarin behulpzaam zijn (Romeinen 12:14). 

Samen bidden en strijden
Volharden in het gebed is noodzakelijk en is een geestelijke strijd. Ook in onze gebeden voor Nederland en/of België. Bid voor de koning, voor de overheid en alle mensen. In de hoop dat velen tot erkentenis der waarheid komen en wij in godsvrucht een rustig en stil leven zullen leiden.
Mijn vraag nu is: Bent u, of ben jij ook bereid om voor ons land te bidden? Dit kan zowel door jong en oud gedragen worden. Het is hard nodig en het kan nog!

Standhouden en Hem verwachten
Graag wil ik afsluiten met een bemoediging: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf’ (Johannes 15:9-10).
Hoe duister het ook is in de wereld, we laten ons niet beangstigen. Integendeel, wij heffen onze hoofden op, uitziende naar onze ontmoeting met Hem. Hij doet ons standhouden in waarheid en liefde. Gods Woord is de waarheid en wij hebben een zalige hoop: ‘Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:1-3).

Het Zoeklicht nr 9- 2023