De Grote Verdrukking is ongekend rampzalig - Maakt de gemeente hier iets van mee?


De coronacrisis lijkt voorbij te zijn en de ogen zijn nu gericht op Rusland en Oekraïne. Er is en blijft veel gaande in de wereld. Vreselijke nieuwsberichten komen in snel tempo voorbij. Veel mensen zijn angstig, vooral als het gevaar steeds dichterbij komt of dat het hen zelf treft. “Waar blijft de Opname van de gemeente?”, is een vraag die wij steeds te horen krijgen.

De leer over de Opname van de gemeente staat al enige tijd ter discussie. Sommigen geloven zelfs helemaal niet (meer) in de Opname en vinden het een dwaalleer. Ook onder hen die altijd in de Opname vóór de Grote Verdrukking hebben geloofd, merken we helaas dat deze zalige hoop afneemt. Er spelen vragen of we reeds in het begin van de Grote Verdrukking zijn beland, of dat de gemeente toch pas aan het einde daarvan opgenomen wordt. Dit heeft een aantal redenen.

Tekenen van de tijd
Verschillende tekenen van deze tijd geven aan dat we in de eindtijd leven. De gebeurtenissen nemen niet alleen toe in frequentie, maar ook in alle hevigheid. Denk aan de strijd die er is tussen Israël en de Palestijnen, maar daarbij ook het weer toenemende antisemitisme.
We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoals op dit moment die van Rusland en Oekraïne. De gevolgen van deze oorlog zijn verschrikkelijk voor de inwoners. Er is nu al helemaal reden voor angst als er daadwerkelijk kernwapens worden ingezet. Een onzekere tijd met desastreuse gevolgen. De NOS zegt hierover in een ‘uitlegfilmpje’: “Als er kernwapens gebruikt worden, dan kan dit niet alleen hele steden wegvagen maar kan het zelfs het einde van de wereld betekenen.”
Indirect gaan we in Europa hier ook wat van merken. Denk aan hogere prijzen van benzine, olie en voedsel. Mensen zijn al bang dat er een recessie dreigt.
Ook is er de wereldwijde angst voor klimaat- en milieudreigingen. Maar ook het gevaar van besmettelijke ziekten en virussen hebben de wereld in beroering gebracht. Zo hoorden we de afgelopen jaren over de vogelgriep, ebola, SARS en de wereldwijde coronacrisis.

Verontrusting en angst
Sommige gelovigen zijn hierdoor in verwarring geraakt, of zelfs bang geworden. Alsof de Grote Verdrukking al is begonnen. Het is overigens wel begrijpelijk. Ook omdat niet iedereen het verschil ziet tussen de Opname en de wederkomst.
Maar de verwarring wordt ook gevoed door sommige eindtijdpredikers. Die bijvoorbeeld ongenuanceerd veel aandacht geven aan allerlei gebeurtenissen, of stellig gevaarlijke theorieën verkondigen als waarheid.
We leven in een tijd waarin waarheid en leugen bijna niet van elkaar is te onderscheiden. Wie hierin veel tijd en energie wil steken moet oppassen dat hij zijn blik op Christus niet verliest en nog wel tijd overhoudt om de Bijbel te lezen. Het kan ons onbewust afleiden van het Woord der Waarheid. Want eerst moet je weten wat er in de Bijbel staat. Daarna kun je pas praten over de ontwikkelingen in de wereld. We mogen dus niet zomaar een Bijbeltekst aan een gebeurtenis koppelen. Niet de krant naast de Bijbel, maar de Bijbel naast de krant. De Bijbel is leidend! Niet de omstandigheden.

Verwarring, ook onder de eerste christenen
Het is in ieder geval niet iets nieuws. Al in de begintijd van de gemeente waren er valse leraren. Zij brachten toen de prille gelovigen in verwarring, over de Dag des Heren en de Opname van de gemeente. Daarom schreef Paulus in 2 Tessalonicenzen 2: “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem (de Opname), dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de Dag des Heren reeds aanbrak” (vers 1-2).
De Dag des Heren gaat over de Grote Verdrukking en over de openbaring van de antichrist. Paulus heeft al eerder de gemeente in Thessaloniki over deze dingen onderwezen (1 Tess. 1:10; 4:13-18 en 5:9). Maar hoe kon het gebeuren dat zij zo ernstig hun bezinning verloren waren? Begrijpelijk is het wel. Want als de Dag des Heren toen was begonnen, betekende dit dat zij de Opname hadden gemist. En dit zou voor hen vreselijk zijn geweest! Een andere uitleg is dat deze gemeente door vreemd onderwijs in verwarring werd gebracht over het moment van de Opname. Hen werd gezegd dat onze vereniging met Hem niet vóór maar na de Grote Verdrukking plaatsvindt. Maar als Paulus dit ook had onderwezen, zou hun bezorgdheid helemaal niet nodig zijn geweest! Dan waren zij er immers al op voorbereid.

Er is een weerhouder
Daarom zegt Paulus in 2 Tessalonicenzen 2: “Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?” (vers 5). Vervolgens zegt hij dat de antichrist, de mens der wetteloosheid, zich pas kan openbaren nadat de weerhouder verwijderd is. Paulus zegt hierover:  “En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren;…” (vers 6-8).
Sommigen denken dat de Heilige Geest de weerhouder is, anderen zeggen dat dit de gemeente is. Duidelijk is in ieder geval dat de Heilige Geest en de gemeente onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De gemeente zal daarom van de aarde weggenomen worden, voordat de antichrist zich kan openbaren.

Wat is de Grote Verdrukking?
Dit is de slotfase van de eindtijd. We lezen daarover in Matteüs 24, waarin Jezus Zelf een aantal tekenen opsomt die aan Zijn wederkomst voorafgaan. Het wordt in de Bijbel ook wel aangeduid als de Dag des Heren, de Laatste Jaarweek en de Ure der Verzoeking (Dan. 9:27 en Openb. 3:10). Deze periode heeft een duur van zeven jaar, waarvan de laatste drieënhalf het zwaarst zijn. Zoiets is er nog nooit in de wereld geweest en zal er ook nooit meer komen. De Bijbel zegt hierover: “Zie, de Dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn,…” (Jes. 13:9; vgl. Zef. 1:14-18). Dit is ongekend rampzalig!
Zowel voor Israël als de volken komt deze dag als een wraak van God (Jes. 1:24 en Jer. 30:7). Het begint bij het openen van de zeven zegels, daarna de zeven bazuinen en vervolgens de zeven schalen van gramschap, die op de aarde uitgegoten worden (Openb. 6-19). Dit zijn de weeën en de tekenen van Christus’ wederkomst (vgl. Openb. 8:13). De 55 miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de 50 miljoen doden van de Spaanse griep, vallen hierbij in het niet. Zo lezen we in Openbaring dat er ten tijde van de Grote Verdrukking vele miljarden mensen omkomen (vgl. Openb. 6:8). Door de pest, natuurrampen en oorlogen. Maar ook door een bovennatuurlijk leger (helse wezens), die een derde deel van de mensen ombrengt (Openb. 9:18).

Radeloze angst
De oordelen van God zijn radicale zuiveringsacties. Maar de hardnekkige goddelozen zullen zich niet (willen) bekeren en slaan op de vlucht. In Openbaring 6 staat: “en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, Die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van Hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (vers 16-17). Iedereen zal het weten. God bestaat! En er zal radeloze angst zijn: “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen” (Luk. 21:25-26).

Hemelburgers en aardbewoners: Een groot verschil
Bijzonder is dat er in Openbaring onderscheid wordt gemaakt tussen hen die in de hemel wonen en die op de aarde zijn. Zo staat er:

  • “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (12:12).
  • “En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen” (13:6).

Dit is één van de bewijzen in de Bijbel dat de gemeente niet is gesteld tot toorn en wraak van God (vgl. Rom. 5:9). Daarom worden alle opnieuw geboren christenen vóór de Grote Verdrukking thuisgehaald naar de hemel (Joh. 14:2-3).

Wees gereed voor Zijn komst
In tegenstelling tot Christus’ wederkomst kan de Opname ieder moment plaatsvinden. Christus (het Hoofd) en de gemeente (het Lichaam van Christus) worden dan met elkaar verenigd, in een ondeelbaar ogenblik (1 Kor. 15:51-53). Er hoeft hiervoor geen enkele profetie nog vervuld te worden (1 Tess. 5:1-2).
Mijn vraag is daarom: “Bent u of ben jij gereed Hem te ontmoeten?” De Bijbel roept op tot bekering, want God wil dat alle mensen behouden worden. Verder vraagt Hij van de gelovigen om waakzaam te zijn en een heilige levenswandel te leiden (Ef. 4:20). Dan zijn wij gereed. Maranatha! Kom, Here Jezus, kom!

Het Zoeklicht nr. 4 2022